Polityka prywatności

Polityka prywatnośc

Niniejszy dokument stanowi informację administratora danych osobowych sporządzoną na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§1. Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Edu Games
  Spółka akcyjna z siedzibą w Czeladzi pod adresem ul. Nowopogońska 98, 41-250 Czeladź, NIP: 6252475036, REGON:
  387109330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861152, sąd
  rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, kapitał zakładowy 136 684,1 zł w pełni wpłacony.
 2. Adres poczty elektronicznej Administratora danych: [email protected].
 3. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego
  zabezpieczenia. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje
  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem
  zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
  przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 5. Zakres danych przetwarzanych przez administratora danych w każdym przypadku pozostaje adekwatny w stosunku do
  celu, dla którego pobrano dane.
 6. Aplikacja mobilna za zgodą użytkownika może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym,
  m. in.:
  a) danych technicznych,
  b) dostęp do galerii zdjęć,
  c) dostęp do kamery,
  d) wyświetlania powiadomień.
§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Dyktanda.pl, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
b) wystawianie i przyjmowanie dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z
obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) kontakt z użytkownikami, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Dyktanda.pl i usług, z których korzysta
użytkownik, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie
uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z
  których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. dostawcy usług hostingowych, opiekunowie
  techniczni Dyktanda.pl, podmioty udostępniające systemy do zautomatyzowanego wysyłania wiadomości e-mail lub
  SMS.
 2. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i śledzenia ruchu mogą zostać
  przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC lub do
  Meta Platforms Inc. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule
  umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj:
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
§4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres korzystania z Dyktanda.pl przez użytkownika, tj. do czasu usunięcia użytkownika z Dyktanda.pl.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie
  są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o
  celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym
  dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do
  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której
  dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest
  bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub
  uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej
  do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi
  sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając
  ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania
  przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
  dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
  administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator
  dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
  praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli
  zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator
  będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując
  podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w Warszawie.
§6. Automatyczne przetwarzanie danych. Profilowanie
 1. Administrator może przetwarzać dane użytkownika w zakresie częstotliwości korzystania z Dyktanda.pl przez
  użytkownika oraz wykorzystywanych przez niego funkcjonalnościach.
 2. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Dyktanda.pl.
 3. Użytkownik, który nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych w sposób określony w ust. 1 może złożyć sprzeciw
  wobec automatycznego przetwarzania danych co jednakże może skutkować niemożnością korzystania z Dyktanda.pl.
§7. Pliki cookies
 1. Usługodawca zbiera dotyczące Użytkownika dane w postaci tak zwanych „ciasteczek” (cookies). Pliki cookies powstają
  w toku używania Dyktanda.pl i są plikami tekstowymi niewielkiego rozmiaru, które są przechowywane na Urządzeniu.
 2. W plikach typu cookies zapisują się dane o charakterze technicznym, związane wyłącznie z korzystaniem przez
  Użytkownika z Dyktanda.pl, takie jak: data połączenia Dyktanda.pl z jej serwerami, adres IP Urządzenia, daty
  korzystania z Dyktanda.pl oraz jej poszczególnych funkcji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych
  w ust. 3 i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. W plikach cookies nie zapisują się dane
  wprowadzane przez Użytkownika w innych aplikacjach Urządzenia.
 3. Usługodawca ma dostęp do plików cookies i korzysta z nich w celu ułatwienia świadczenia usług dostępnych w
  Dyktanda.pl, jak również w celu ulepszania i rozwijania tych usług oraz samej Dyktanda.pl poprzez analizę zachowań
  Użytkownika w Dyktanda.pl. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny.
 4. Użytkownik nie musi akceptować plików cookies (przez dokonanie odpowiednich ustawień w Urządzeniu), ale może to
  spowodować, że Aplikacja nie będzie działać w pełni poprawnie.
 5. Pliki cookies nie stanowią złośliwego oprogramowania (tzw. wirusów, koni trojańskich), nie zmieniają konfiguracji
  sprzętowych Urządzenia, oraz mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika.
§8. Google Analytics
 1. Administrator używa Google Analytics, usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. z siedzibą w USA.
 2. Google Analytics używa mechanizmów, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z Dyktanda.pl.
  Informacje na temat korzystania Dyktanda.pl są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie
  Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z Dyktanda.pl przez
  użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w Dyktanda.pl oraz świadczenia innych usług
  związanych z korzystaniem z Dyktanda.pl.
 3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
§9. SmartLook
 1. Administrator danych korzysta z narzędzia SmartLook, zapewnianego przez Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horakove
  13, Brno, 602 00, Czechy. Z pomocą SmartLook administrator danych analizuje zachowania użytkowników w
  Dyktanda.pl. Ma to na celu optymalizacji Dyktanda.pl pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie
  realizowane są przez administratora danych, opierając się na jego prawnie uzasadnionym interesie w postaci
  optymalizacji Dyktanda.pl.
 2. SmartLook wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat zachowania użytkownika w
  Dyktanda.pl. SmartLook przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani SmartLook, ani
  administrator danych nie będą wykorzystywać tych informacji w celu identyfikacji użytkownika. Więcej informacji
  znajduje się w polityce prywatności SmartLook: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.
§10. Piksel Facebook
 1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na
  podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w Dyktanda.pl.
 2. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do użytkownika spersonalizowanych reklam w
  serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Podstawę prawną dla korzystania
  z narzędzia Piksel Facebook przez administratora danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
§11. TikTok Pixel
 1. Administrator danych korzysta z TikTok Pixel – narzędzia analitycznego należącego do firmy TikTok Technology
  Limited (Irlandia), które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez
  użytkowników w witrynie.
 2. Dane z Pixel’a mogą być wykorzystane do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców
  reklam, używania innych narzędzi reklamowych TikTok. Korzystając z Dyktanda.pl użytkownik zgadza się na zbieranie,
  przetwarzanie i przekazywanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności
  TikTok.
 3. Więcej informacji związanych z ochroną prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez TikTok, można znaleźć
  na stronie: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.
§12. Newsletter
 1. Administrator świadczy usługę umożliwiającą subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych
  informacji o jego usługach (Newsletter).
 2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania
  się przez użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej w Dyktanda.pl mobilnej oraz ulega
  zakończeniu po wypisaniu się przez użytkownika z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku) zawartego w
  wiadomościach Newsletter.
 3. Usługa Newsletter ulega zakończeniu także po wycofaniu zgody udzielonej przez użytkownika na przetwarzanie jego
  danych w celach marketingowych lub złożenia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
  osobowych.

Zobacz też inne przedmioty

Sprawdź
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.