Baner-og-lny-306x810-1-min

Czasy angielski

Czasy w języku polskim dzielimy na: teraźniejszy, przyszły i przeszły. W języku angielskim podział ten jest bardziej skomplikowany. Można powiedzieć, że łącznie czasów jest 12. Każdy czas (teraźniejszy, przyszły i przeszły) przypisuje sobie pewne podrodzaje. Najprościej mówiąc, są czasy: Present, Past i Future oraz ich podrodzaje: Simple, Continuous, Perfect i Perfect Continuous. Dzisiaj podsumuję te czasy, aby były zrozumiałe dla każdego.Czasy TeraźniejszeMamy cztery czasy teraźniejsze:Present Simple – Jest to czas używany do mówienia o czynnościach, które powtarzają się. Najczęściej w taki sposób mówimy o: nawykach, rutynach, rozkładach i faktach. Budowa tego czasu jest niezwykle prosta:
Podmiot + Orzeczenie (do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę -s lub – es)
Uwaga!- Jeśli czasownik kończy się na: ch, o, sh, ss, to dodajemy do niego końcówkę ‘-es’ w 3 osobie liczby pojedynczej!
watch – watches
do – does
go -goes.- Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę + y, to zamieniamy ‘y’ na ‘i’: Fly- flies, Cry – cries. Przykłady zdań: She drives a car every day. Ona jeździ codziennie samochodem.
Kuba eats a lot of sweets. Kuba je dużo słodyczy.
Every day I go for a walk with my dog. Każdego dnia chodzę na spacer z moim psem. – Pytania w czasie Present Simple budujemy według następującego schematu: w 3 osobie liczby pojedynczej: Does + podmiot + orzeczenie (bez końcówki s/es!) – Does she drive a car every day? Czy ona jeździ samochodem codziennie?
Does Kuba eat a lot of sweets? Czy Kuba je dużo słodyczy?w innych przypadkach: Do + podmiot + orzeczenie – Do you like going to the cinema? Czy lubisz chodzić do kina?
Do you train every day? Czy trenujesz codziennie?- Istnieją wyrazy, które powinny nam się zawsze kojarzyć z czasem Present Simple, takie jak: usually, never, always, sometimes, on Fridays, every…- Uwaga!
Po: if, when, as soon as, as long as, before, after, by the time, in case, while, once, every time, the moment, till, until; w odniesieniu do przyszłości nie ma czasu Future, jest Present Simple. Np. I will tell you as soon as Johnny arrives. Powiem ci, jak tylko Jasiek przyjedzie.
I will tell you as soon as I finish my homework. Powiem ci, jak tylko skończę robić pracę domową.
Take the umbrella, in case it rains. Weź parasolkę na wypadek, gdy miałoby padać.Present Continuous – jest to czas, którego używamy do mówienia o sytuacjach dziejących się w danym momencie. Oprócz tego, może on służyć do mówienia o pewnych czynnościach w przyszłości. Często można się spotkać z czasem Present Continuous w zdaniach mówiących o zdarzeniach tymczasowych, na przykład: obecnie uczę się do konkursu.- Budowę tego czasu przedstawia następujący schemat:
Podmiot + odmieniona forma czasownika to be + orzeczenie z końcówką -ing
Uwaga! W czasownikach zakończonych na -ie, zamieniamy to na ‘y’, np. lie – lying. Jeśli czasownik kończy się na ‘e’, to usuwamy je: make – making, drive – driving. Czasowniki jednosylabowe, które kończą się na połączone ze sobą spółgłoski i samogłoski, mają podwojoną ostatnią literę, np. set – setting. Jeśli czasownik kończy się na ‘l’, to podwajamy tę literę, np. cancel – cancelling, travel – travelling. Litery: y, w; nie ulegają podwojeniu, np. grow – growing, row – rowing.She is learning for her exam. Ona uczy się na egzamin.
Kasia is walking with her dog. Kasia spaceruje z psem.
I am watching a science fiction film right now. Oglądam właśnie film science fiction.
– Schemat pytania:
Odmieniona forma czasownika to be + podmiot + orzeczenie
Are you doing your homework? Czy robisz swoją pracę domową?
Is Ola eating right now? Czy Ola właśnie je?
Are you looking for a new dress? Czy poszukujesz nowej sukienki?
– Najczęściej używane określenia w tym czasie: now, today, tomorrow, at the moment.Present Perfect
a) Simple – Zastosowanie tego czasu jest już bardziej skomplikowane. W języku potocznym bardzo często unika się czasu Present Perfect. Używa się go do mówienia o sytuacjach, które dopiero co się skończyły i widać ich skutki lub kiedy sytuacja już się zaczęła i trwa do teraz.
We wszystkich czasach Perfect występuje czasownik 'have’.- Schemat budowy zdania:
Podmiot + have/has (3 osoba l.poj.) + czasownik odmieniony w 3 formie
I have finished doing my homework. Skończyłam robić swoją pracę domową. She has made a delicious dinner. Ona zrobiła pyszny obiad.
Kuba has not cleared all the house yet. Kuba nie posprzątał jeszcze całego domu.
– Schemat pytania:
Have/has + podmiot + czasownik odmieniony w 3 formie
Has she finished doing her homework? Czy ona skończyła robić pracę domową?
Have you been at home? Jesteś w domu?
– Często stosowane zwroty: yet, already, for, since, just
b) Continuous – Czas ten stosuje się w podobnych sytuacjach, jak czas Present Perfect Simple. Skupić się tu jednak trzeba na zdarzeniach, które się zaczęły i nadal trwają oraz na podkreśleniu długości ich trwania.
– Schemat zdania: Podmiot + have/has been + czasownik z końcówką -ing
I have been walking for 6 hours. Spacerowałam przez 6 godzin.
She has been singing since this morning. Ona śpiewała od rana.
– Schemat pytania: Have/has +podmiot + been + 3 forma czasownika
Have you been doing your homework for 2 hours? Czy robisz swoją pracę domową od dwóch godzin?
Has Kuba been ill for 3 days? Czy Kuba jest chory od trzech dni?
– Często stosowane zwroty: for, sinceCzasy PrzyszłeMamy 4 czasy przyszłe plus konstrukcję ‘be going to’:Future Simple – Zastosowanie: przewidywania, nagłe decyzje, spontaniczne plany
– Schemat zdania: Podmiot + will + podstawowa forma orzeczenia
I like this dress, I will buy it. Podoba mi się ta sukienka, kupię ją.
Maybe we will go for a trip. Może pójdziemy na wycieczkę.
You will fail your final exam, because you do not study for it. Oblejesz swój egzamin, ponieważ nie uczysz się do niego.
– Schemat pytania: Will + podmiot + podstawowa forma orzeczenia
Will you buy some coffee? Kupisz kawę?
Will you bring my sunglasses? Przyniesiesz moje okulary przeciwsłoneczne?
Will you help me with this heavy bag? Pomożesz mi z tą ciężką torbą?
– Częste zwroty: soon, next, tomorrow  Future Continuous – Zastosowanie: zdarzenia, które będą trwać w określonym momencie w przyszłości.-
Schemat zdania: Podmiot + will be + orzeczenie z końcówką -ing
I will be waiting for you at six o’clock. Bedę czekać o szóstej.
This time tomorrow, I will be having fun in Malibu. Jutro o tej porze będę się bawić w Malibu.
This time next year, we will be leaving in a block of flats. W przyszłym roku o tej porze będziemy mieszkać w bloku.
– Schemat pytania: Will + podmiot + be + orzeczenie z końcówką -ing
Will you be going out soon? Czy będziesz wychodzić na dwór niedługo?
Will Monika be finishing her work soon? Czy Monika będzie niedługo kończyć pracę?
– Częste zwroty: soon, nextFuture Perfect
a) Simple – Zastosowanie: zdarzenia, które będą skończone przed określonym czasem
Schemat zdania: Podmiot + will have + 3 forma czasownika
I will have moved out by August. Wyprowadzę się do sierpnia.
She will have finished her course by the next year. Ona skończy swój kurs do przyszłego roku.
Schemat pytania: Will + podmiot + have + 3 forma czasownika
Will you have baked apple pie by Monday? Upieczesz szarlotkę do poniedziałku?
Will she finished her studies by the next year? Czy ona skończy studia do przyszłego roku?
Częste zwroty: by the time, before
b) Continuous – Zastosowanie: zdarzenia długie, które będą skończone przed określonym czasem
Schemat zdania: Podmiot + will have been + orzeczenie z końcówką -ing
By the end of the month, I will have been working here for 2 years. Z końcem tego miesiąca miną 2 lata mojej pracy tutaj.<

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!