Baner-og-lny-306x810-1-min

Klimat Polski

KLIMAT POLSKI
Klimat to zespół zjawisk i warunków pogodowych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów na ziemi uzależniony od wielu czynników klimatotwórczych: położenia, cech geograficznych, cech środowiskowych, ale także od terenów, z którymi dany kraj sąsiaduje. Do określenia klimatu potrzebne są wieloletnie obserwacje meteorologiczne. W Polsce wpływ na klimat mają następujące czynniki:
1. POŁOŻENIE
Najważniejszym czynnikiem klimatotwórczym jest szerokość geograficzna, w której znajduje się dane terytorium. Polska leży między 49°N a 55°N. Oznacza to, że dominuje w niej klimat umiarkowany ciepły i dociera do jej powierzchni umiarkowana ilość energii słonecznej.
Więcej energii słonecznej dopiera do rejonu południowego, a mniej w rejony północne, co powoduje, że występuje różnica temperatury powietrzna na północy, gdzie jest chłodniej, a na południu, gdzie jest zdecydowanie cieplej.

2. ODLEGŁOŚĆ OD MORZA BAŁTYCKIEGO I ATLANTYKU
Polska leży w środkowej części Europy, pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Azją. Dzięki temu klimat naszego kraju ma cechy przejściowe między klimatem morskim (występującym na zachodzie Europy) a klimatem kontynentalnym (występującym na wschodzie kontynentu)
Polska leży nad Morzem Bałtyckim i położenie to łagodzi klimat w Polsce. Latem nad morzem jest chłodniej, a zimą cieplej niż w innych częściach kraju. Odległość od morza ma także wpływ na wielkość opadów. Im bliżej morza opady są większe. Ze względu na niewielkie rozmiary morza, wpływ ten jest ograniczony jedynie do obszarów znajdujących się kilkadziesiąt kilometrów od brzegu.

3. CIEPŁE PRĄDY MORSKIE
Prądy morskie to ruchy wody w oceanach powstające na skutek występowania wiatrów oraz różnic temperatury, powodujące przenoszenie wody na duże odległości.
Ciepłe prądy ogrzewając powietrze, powodują, że staje się ono bardziej wilgotne i zwiększa się ilość opadów nad pobliskimi lądami. Zimne prądy ochładzają powietrze, osuszają je i w konsekwencji zmniejszają ilość opadów.
Występowanie ciepłego prądu północnoatlantyckiego (norweskiego), który płynie wzdłuż wybrzeży Norwegii ociepla klimat zachodniej Europy, który jest zdecydowanie cieplejszy niż na obszarach położonych w podobnych szerokościach geograficznych.

4. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI
Od niego zależy rozkład opadów i wysokość temperatury powietrza. W Polsce występuje pasowy układ rzeźby terenu. Z południa na północ występują: góry, kotliny, wyżyny, niziny, pojezierza i pobrzeża.
Obecność gór o przebiegu równoleżnikowym (głównie Karpat i Sudetów) na południu kraju powoduje, że Polska nie ma dostępu do ciepłych mas powietrza, które płyną z Afryki. Dopływają głównie masy ze wschodu i zachodu. Występowanie gór na południu naszego kraju powoduje występowanie tam klimatu górskiego, który charakteryzuje się wyższymi opadami, niższymi temperaturami i występowaniem górskich wiatrów.

5. MASY POWIETRZA
Masy powietrza to części powietrza w atmosferze o podobnej temperaturze i wilgotności.
W Polsce cechą charakterystyczną klimatu jest napływ nas powietrza z wielu kierunków. Masy mają różne właściwości i dlatego pogoda w naszym kraju często się zmienia.
Największy wpływ na klimat i pogodę w Polsce mają masy powietrza docierające do nas z zachodu, znad Oceanu Atlantyckiego. Najrzadziej docierają do nas gorące masy znad południowej Europy i Afryki oraz zimne z Arktyki.

• napływające z zachodu masy powietrza polarnego morskiego powodują:
– zimą: ocieplenie, opady deszczu, odwilż;
– latem: ochłodzenie, opady.
Wpływ tego powietrza jest najbardziej odczuwalny w zachodnich regionach kraju.
• napływające z północy powietrze arktyczne nad obszar naszego kraju najczęściej napływa wiosną i powoduje majowe przymrozki, ochłodzenie, a zimą opady śniegu i duże mrozy.
• Napływające ze wschodu powietrze polarne kontynentalne powoduje, że zima jest słoneczna, ale bardzo mroźna z niewielkimi opadami śniegu, latem natomiast występują upalne i suche dni. Pod jego największym wpływem jest wschodnia część kraju;
• Napływające z południa masy powietrza zwrotnikowego morskiego powodują burze i wzrost temperatury. Są to masy ciepłe i wilgotne. Zimą przynoszą nagłe ocieplenie, latem pogodę upalną, burzową i parną.
• Napływające z południa (przez barierę gór Karpat i Sudetów) powietrze zwrotnikowe kontynentalne jest ciepłe, gorące i bardzo suche. Powoduje latem słoneczną pogodę i „złotą polską jesień”

6. ROŚLINNOŚĆ

Na klimat w Polsce ma również wpływ duże zalesienie oraz duża ilość jezior występująca w naszym kraju, głównie na jej północnych rejonach. Wpływ ten jest widoczny na poziomie klimatu lokalnego. Wpływ na ten rodzaj klimatu ma także działalność człowieka, zwłaszcza w aktywności przemysłowej.

CECHY KLIMATU
TEMPERATURA POWIETRZA
Temperatura powietrza w Polsce zależy od trzech czynników:
– napływu mas powietrza,
– wysokości nad poziomem morza;
-odległości od Morza Bałtyckiego.
Najczęściej docierają do nas wilgotne masy powietrza znad Atlantyku, co powoduje ocieplenie zimą i ochłodzenie latem. Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce wynosi od 6,5°C na Pojezierzu Suwalskim do 8,5°C w zachodniej części kraju. W najwyższych partiach gór wynosi 0°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym lipiec. Średnią temperaturę w tych miesiącach przedstawia wykres poniżej

W miesiącach letnich atlantyckie masy powietrza nie mają już tak dużego wpływu na temperaturę powietrza. Znaczenie ma sąsiedztwo Morza Bałtyckiego, powodujące obniżenie temperatur o 1-2°C nad morzem, w górach (zwłaszcza wysokich) temperatura spada jeszcze bardziej.
Na wschód naszego kraju napływają masy powietrza kontynentalnego, co powoduje, że w zimie na wschodzie Polski jest zimniej niż na zachodzie. Tam też występują najniższe wartości średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza, bo ok. 19°C, gdzie na wschodzie roczna amplituda temperatury przekracza 22°C
Na podstawie średnich dobowych wartości temperatury w Polsce występuje sześć termicznych pór roku:
– przedwiośnie (0-5°C)
– wiosna (5-15°C)
– lato (powyżej 15°C)
– jesień (5-15°C)
– przedzimie (0-5°C)
– zima (poniżej 0°C)

Z temperaturą powietrza wiąże się również długość okresu wegetacyjnego. To okres w ciągu roku, gdy średnia dobowa temperatura powietrza przekracza 5°C. W trakcie tego okresu następuje wzrost i rozwój roślin. Okres wegetacyjny w Polsce trwa od 190 dni na Pojezierzu Suwalskim do 225 dni w zachodniej części kraju. W górach w jej wyższych partiach okres ten trwa zaledwie 100 dni.

Jedną z cech klimatu jest amplituda temperatury, czyli różnica między wartością najmniejszą i największą w określonym miejscu. Klimat kontynentalny charakteryzuje się dużą amplitudą, klimat morski – małą amplitudą. W Polsce roczne amplitudy zmieniają się (maleją) wraz z przemieszczaniem się ze wschodu na zachód. Najniższe roczne amplitudy temperatury powietrza są w górach oraz na wybrzeżu.

OPADY i OSADY ATMOSFERYCZNE

Opady atmosferyczne, spadają z chmur i powstają w wyniku zamiany pary wodnej w wodę
(kondensacji) i zamiany pary wodnej w lód (resublimacji).
Rodzaje opadów atmosferycznych:
– deszcz – to opad, który dosięga ziemi i występuje w postaci kropel wody o średnicy większej niż 0,5 mm. Maksymalnie może osiągnąć ok 7-8 mm
– mżawka – to bardzo drobny opad, który ma postać kropel wody mniejszej niż 0,5 mm
– śnieg – to opad występujący w postaci kryształów lody, które łączą się w płatki śniegu.
– krupy śnieżne to porowate, stożkowate lub kuliste ziarenka lodowe, które mają średnice 1-5 mm. Są bardzo kruche i szybko ulegają rozpadowi
– grad – to opad atmosferyczny, który ma postać bryłek lodu i osiąga średnicę od 5 mm do 5 cm. Na

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!