Mniejszości narodowe w Polsce

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Mniejszości narodowe w Polsce, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W Polsce występują dwie grupy mniejszości zamieszkujących nasz kraj. Są to mniejszości narodowe oraz mniejszości etniczne. Czym w sumie różnią się one od siebie?
Mniejszością narodową nazywa się zbiorowość ludzką zamieszkującą pewien obszar jakiegoś państwa. Co ważne, grupa ta odróżnia się od ogółu społeczeństwa zamieszkujący dany kraj. Wyróżnia się od tej ludności między innymi: językiem (posiada odrębny), kulturą (często inną), pochodzeniem etnicznym, a także religią, którą wyznaje. Wyznacznikiem jednak tego, iż jest to mniejszość narodowa jest to, iż posiadają oni (lub posiadali w przeszłości) własne odrębne państwo, z którego z jakichś przyczyn wyjechali (wyemigrowali) i w nim nie mieszkają.
Mniejszością etniczną zaś nazywa się społeczność, która również odróżnia się od ogółu ludności zamieszkującej dany kraj językiem, odrębną kulturą oraz pochodzeniem etnicznym i religią wyznawaną będącą inną niż wyznawana na danym terenie. Jednak w przeciwieństwie do mniejszości narodowych mniejszość etniczna nie posiada oraz nigdy w przeszłości nie posiadała swojego państwa.
W Polsce można wyróżnić dziewięć mniejszości narodowych oraz cztery mniejszości etniczne. Oprócz tego można również wyróżnić Kaszubów, którzy mieszkają na terenie województwa pomorskiego i posługują się własnym odrębnym językiem.
Poniżej pokrótce zostaną przedstawione zamieszkujące w Polsce mniejszości narodowe oraz etniczne. Zacznijmy od mniejszości narodowych.
Jedną z mniejszości narodowych mieszkających w Polsce są Białorusini. Większość społeczeństwa tej mniejszości narodowej mieszka w województwie podlaskim w jego południowo-wschodniej części. W 2011 roku liczba mieszkańców narodowości białoruskiej mieszkająca w Polsce wynosiła niemal czterdzieści pięć tysięcy osób. Oprócz województwa podlaskiego, gdzie mieszkało niemal 90% obywateli tej mniejszości narodowej, Białorusinów można było również znaleźć mieszkających w województwach przede wszystkim mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Patrząc na południowo- wschodnią część województwa podlaskiego najwięcej Białorusinów zamieszkiwało powiaty jakimi są: powiat hajnowski, bielski, siemiatycki i białostocki (oraz sam Białystok, będący stolicą województwa podlaskiego). Mniejszość białoruska w Polsce założyła wiele organizacji, głównymi z nich są jednak: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Towarzystwo Kultury Białoruskiej oraz Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadają również własne gazety (takie jak: tygodnik „Niwa”, miesięcznik „Czasopis”, czy rocznik „Kalendarz Białoruski”), niepubliczne media (jakim jest Białoruskie Radio „Racja”) oraz organizują imprezy kulturalne, z których najbardziej znanymi są: Festiwal „Piosenka Białoruska”, Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów” oraz Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”.
Kolejną mniejszością narodową mieszkającą w Polsce są Czesi. Mieszkańcy tego państwa po raz pierwszy wyemigrowali na tereny sąsiedniego państwa jakim jest Polska w połowie XVI wieku. Migracje te spowodowane były prześladowaniami religijnymi. Czesi są mniejszością narodową znacznie mniej liczną od mniejszości białoruskiej, W 2011 roku przynależność do niej zadeklarowało niespełna trzy tysiące osób. Mieszkańcy tej mniejszości narodowej przede wszystkim zamieszkują tereny województw jakimi są: województwo śląskie (około 20% społeczności mniejszości czeskiej), mazowieckie oraz dolnośląskie. W Polsce działa również od 2010 roku organizacja czeska, jaką jest Stowarzyszenie Czechów w Polsce. Mniejszość czeska w Polsce organizuje również coroczny konkurs przedszkolnych zespołów teatralnych.
Następną mniejszością narodową zamieszkującą tereny Polski są Litwini. Podczas ostatniego Powszechnego Spisu Ludności odbywającego się dziesięć lat temu przynależność do tej grupy narodowej zadeklarowało niewiele ponad siedem tysięcy trzystu mieszkańców Polski. Mniejszość litewska zamieszkuje szczególnie tereny województw jakimi są: województwo podlaskie, mazowieckie i warmińsko- mazurskie (czyli podobnie jak mniejszość białoruska). Warto również zaznaczyć, iż najwięcej procentowo, w zależności do ogółu mieszkańców, Litwinów zamieszkuje powiat sejneński, szczególnie zaś upodobali sobie gminę Puńsk, gdzie w 2011 roku ponad 75% stanowili obywatele narodowości litewskiej. Warto zaznaczyć, iż w większości Litwini mieszkający w Polsce są wyznawcami religii Rzymskokatolickiej. W Polsce działają organizacje mniejszości litewskiej takie jak: Wspólnota Litwinów w Polsce, Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza, czy Stowarzyszenie Litwinów w Polsce. Wydają również gazety jakimi są dwutygodnik „Aušra”, miesięcznik „Aušrelé” oraz kwartalniki „Šaltinis” i „Suvalkietis”. Organizują oni również w Polsce imprezy jakimi są między innymi: zlot litewskich zespołów artystycznych „Sąskrydis” oraz Koncert Zaduszkowy „Vėlinės”.
Kolejną mniejszością narodową mieszkającą w Polsce są Niemcy. Prawdopodobnie są oni najliczniejszą mniejszością narodową zamieszkującą tereny Polski. W 2011 roku w Polsce ponad sto czterdzieści cztery tysiące obywateli zadeklarowało, iż są narodowości niemieckiej. Nieco ponad połowa tej ludności zamieszkuje województwo opolskie, oprócz tego zamieszkują oni przede wszystkim jeszcze województwo śląskie oraz warmińsko-mazurskie. Patrząc na województwo opolskie mniejszość niemiecka mieszka w jego wschodnich oraz centralnych powiatach jakimi są między innymi powiaty: strzelecki, opolski, krapkowicki, olecki, kluczborski, prudnicki, kędzierzyńsko-kozielski, czy opolski-miejski. W przypadku województwa śląskiego mniejszość niemiecka w większości wybiera osiedlenie się w jego zachodnich powiatach jakimi są: powiat raciborski, gliwicki oraz lubiniecki. Mniejszość niemiecka zazwyczaj wyznaje religię katolicką, jednak zdarzają się również wyznawcy Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Mniejszość niemiecka w Polsce założyła różne organizacje takie jak: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, czy Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”. Wydają oni również gazety takie jak: tygodnik „Wochenblatt.pl”, czy miesięczniki „Mitteilungsblatt” oraz „Masurische Storchenpost”. Posiadają również niepubliczne media, które nadają w języku niemieckim. Są to przede wszystkim: Polsko-Niemieckie Radio Internetowe „Mittendrin”, czy Radio Park FM w Kędzierzynie-Koźlu. Organizują także imprezy kulturalne jakimi są między innymi: Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Festyn Letni „Sommerfest” w Olsztynie, czy Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim.
Polskę zamieszkuje również mniejszość narodowa jaką są Ormianie. Nie jest to bardzo liczna mniejszość narodowa. Dziesięć lat temu szacowało się, iż tereny polskie zamieszkuje niespełna dwa tysiące Ormian. Zamieszkują oni głównie tereny województwa mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego. Najczęściej Ormianie są katolikami ormiańskimi lub łacińskimi a niekiedy przynależą do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Ormianie w Polsce posiadają również własne organizacje jakimi są na przykład: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie, czy Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Krakowie. Wydają oni również dwa kwartalniki jakimi są: „Awedis” oraz „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, a także organizują imprezy kulturalne takie jak: Ogólnopolskie Spotkania Środowiska Ormiańskiego oraz Dni ormiańskie w Krakowie, Warszawie i Gliwicach.
Kolejną mniejszością narodową mieszkającą w Polsce są Rosjanie. Na terena

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.