Religie świata

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Religie świata, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Religia ogólnie rzecz biorąc jest jakimś przyjętym zbiorem zasad etycznych i moralnych. Jest pewnego rodzaju formą społecznej świadomości obejmującą szeroko pojęty zakres praktyk oraz wierzeń. Swoim zakresem obejmuje relację i zależności między obszarem ludzkim a boskim, czy świętym. Najczęściej obejmuje on genezę (powstanie) oraz cel istnienia świata oraz człowieka. Jest powiązany z tradycją, obrzędami oraz zwyczajami przyjętymi i podtrzymywanymi w danym wierzeniu. Kształtuje on w ten sposób osoby wyznające daną wiarę. Z religią najbardziej związane są zagadnienia dotyczące Boga lub bóstw, śmiertelności lub nieśmiertelności duszy oraz szeroko pojęty kult religijny oraz związane z nim obrzędy.
Religie na świecie można podzielić na dwa główne rodzaje. Są to religie monoteistyczne, które zakładają istnienie oraz wiarę w jednego Boga (religie takie jak: Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam, Sikhizm, Rastafari, Babizm i Bahaizm), oraz religie politeistyczne- zakładające istnienie wielu bogów (między innymi są to religie starożytnych Greków i Rzymian, Słowian sprzed chrztu Polski, czy wierzenia Azteków).
Zdecydowanie największą religią wyznawaną na świecie jest chrześcijaństwo (około jedna trzecia społeczeństwa), następnie islam (jedna czwarta ludzkości) oraz hinduizm (nieco ponad jedna dziesiąta świata). Na dalszych miejscach są religie takie jak: buddyzm, sikhizm, judaizm czy bahaizm i inne. Poniżej zostaną przedstawione religie występujące na świecie.
Zacznijmy od największej religii świata jaką jest chrześcijaństwo. Główne przekonanie chrześcijaństwa głosi, iż Jezus z Nazaretu jest obiecanym w Starym Testamencie (Pismach Hebrajskich) mesjaszem, a jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są zbawienne dla świata. Chrześcijaństwo jest jednym z trzech monoteistycznych wyznań Abrahamowych, tuż obok islamu oraz judaizmu. Chrześcijaństwo wywodzi się od Abrahama z Pism Hebrajskich. Jego święte teksty to Biblia hebrajska (Stary Testament) i Nowy Testament. Chrześcijaństwo można podzielić na trzy podgrupy jakimi są: katolicyzm, protestantyzm i prawosławie.
Katolicyzm (nieraz zwany rzymskim katolicyzmem) jest najstarszym ustanowionym zachodnim kościołem chrześcijańskim. Jest również największym na świecie pojedynczym ciałem religijnym. Jest on ponadnarodowy. Uznaje zwierzchnictwo papieża (zwanego biskupem Rzymu- następcą Chrystusa) jako głową katolicyzmu. Papież ma swoją siedzibę znajdującą się w Watykanie i dotychczas był zazwyczaj wybierany dożywotnio na swój pontyfikat. Papież, według wierzeń katolików, jest głową Kościoła ustanowioną przez Boga. Pochodzi on bezpośrednio z dziedzictwa duchowego jednego z dwunastu apostołów Jezusa- Piotra. Papież jest następcą Jezusa i zastępcą świętego Piotra (pierwszego papieża). Katolicyzm składa się z dwudziestu trzech kościołów partykularnych, czyli obrządków – jednego zachodniego (rzymskiego lub łacińskiego) i dwudziestu dwóch wschodnich. Obrządek łaciński jest zdecydowanie największym. Stanowi on około 98% ogółu wszystkich katolików. Kościoły obrządku wschodniego, takie jak na przykład Kościół Maronicki i Ukraiński Kościół Katolicki, są w jedności ze Stolicą Apostolską- Rzymem, mimo iż zachowują one również własne tradycje kultu, a ich bezpośrednia hierarchia składa się z duchownych należących do ich własnego obrządku. Kościół katolicki posiada obszerną doktrynę teologiczną i moralną wyszczególnioną dla wiernych w swoim katechizmie (Katechizm Kościoła Katolickiego- KKK), co czyni go wyjątkowym wśród większości form chrześcijaństwa.
Protestantyzm powstał w XVI wieku jako próba zreformowania praktyk, dogmatów i teologii rzymskiego katolicyzmu. Obejmuje ono kilka form lub wyznań, które są bardzo zróżnicowane pod względem struktury, wierzeń, relacji do państwa, kleru i zarządzania. Wiele teologii protestanckich podkreśla podstawową rolę Pisma Świętego w ich wierze, opowiadając się za indywidualną interpretacją tekstów chrześcijańskich bez pośrednictwa ostatecznego autorytetu religijnego, takiego jak rzymski papież. Najstarsze odłamy chrześcijaństwa protestanckiego to luteranizm, kalwinizm (prezbiterianie) i chrześcijaństwo anglikańskie (episkopalianie), które mają ustaloną liturgię, strukturę zarządzania i formalny kler. Inne warianty chrześcijaństwa protestanckiego, w tym ruchy zielonoświątkowe i kościoły niezależne, mogą nie posiadać jednego lub więcej z tych elementów, a ich przywództwo i wierzenia są zindywidualizowane i dynamiczne.
Ortodoksyjne chrześcijaństwo inaczej zwany prawosławiem, jest najstarszą uznaną wschodnią formą chrześcijaństwa. Święty Kościół Prawosławny ma uroczystą głowę w postaci biskupa Konstantynopola (Stambułu), znanego również jako patriarcha, ale jego różne regionalne formy (np. greckie prawosławie, rosyjskie prawosławie, serbskie prawosławie, ukraińskie prawosławie) są autokefaliczne, czyli niezależne od władzy Konstantynopola, posiadające własnych patriarchów. Kościoły prawosławne są silnie nacjonalistyczne i etniczne. Wiara prawosławna dzieli wiele doktryn teologicznych z Kościołem rzymskokatolickim, ale różni się w niektórych kluczowych kwestiach i nie uznaje zwierzchnictwa papieża.
Mormonizm (w tym również Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich) powstał w 1830 roku w Stanach Zjednoczonych pod przewodnictwem Josepha Smitha. Mormonizm nie jest określany jako forma protestanckiego chrześcijaństwa. Jest tak, ponieważ twierdzi, że istnieją dodatkowe objawione pisma chrześcijańskie po Biblii Hebrajskiej i Nowym Testamencie. Księga Mormona utrzymuje, że Jezus pojawił się w Nowym Świecie po chrześcijańskiej relacji o jego zmartwychwstaniu i że obie Ameryki są kontynentami obdarzonymi wyjątkowym błogosławieństwem. Mormoni wierzą, że wcześniejsze tradycje chrześcijańskie, takie jak rzymskokatolicka, prawosławna i protestancka wiara reformowana, są apostazją i że objawienie Księgi Mormona przez Josepha Smitha jest przywróceniem prawdziwego chrześcijaństwa. Mormoni mają hierarchiczną strukturę przywództwa religijnego i aktywnie propagują swoją wiarę. Siedziby mormonów znajdują się przede wszystkim w Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej i kilku innych krajach zachodnich.
Świadkowie Jehowy opierają swoją wiarę na chrześcijańskiej Biblii. Jednak przez odrzucenie przez nich Trójcy Świętej różni się ta religia od głównego nurtu chrześcijaństwa. Świadkowie Jehowy wierzą, że po Armagedonie powstanie Królestwo Boże, zwane teokracją, która zapoczątkuje nowe ziemskie społeczeństwo. Od wyznawców tej religii wymaga się ewangelizacji i przestrzegania surowego kodeksu moralnego.
Judaizm jest jedną z pierwszych znanych religii monoteistycznych. Datowany jest prawdopodobnie na lata 2000-1500 przed naszą erą. Judaizm jest rodzimą wiarą narodu żydowskiego, opartą na wierze w przymierze między jedynym wszechmocnym Bogiem stwórcą a Abrahamem, patriarchą judaizmu, o którym mówi Biblia Hebrajska, czyli Tanach. Objawione przez Boga zasady i zakazy zawarte w Pismach Hebrajskich stanowią podstawę prawa żydowskiego, czyli halachy, która jest kluczowym elementem wiary. Chociaż istnieją rozległe tradycje żydowskiego dyskursu halachicznego i teologicznego, w tradycji nie ma ostatecznego autorytetu dogmatycznego. Lokalne społeczności mają własne przywództwo religijne. Współczesny judaizm ma trzy podstawowe kategorie wyznaniowe: Ortodoksyjny, Konserwatywny i Reformowany/Liberalny. Różnią się one pod względem poglądów i przestrzegania prawa żydowskiego, przy czym ortodoksi reprezentują najbardziej tradycyjną praktykę, a wspólnoty reformowane/liberalne są najbardziej przychylne zindywidualizowanym interpretacjom żydowskiej tożsamości i wiary.
Islam jest trzecią z monoteistycznych religii Abrahama. Powstał on z nauk Mahometa w VII wieku. Muzułmanie wierzą, że Muhammad jest ostatnim z proroków religijnych (począwszy od Abrahama) i że Qu’ran, który jest pismem świętym islamu, został mu objawiony przez Boga. Islam wywodzi się od słowa submission, a posłuszeństwo Bogu jest głównym tematem tej religii. Aby żyć islamskim życiem, wierzący muszą przestrzegać pięciu filarów lub dogmatów islamu, którymi są: świadectwo wiary (szahada), codzienna modlitwa (salah), dawanie jałmużny (zakah), post w czasie ramadanu (sawm) i pielgrzymka do Mekki (hadżdż).
Dwa główne odłamy islamu to sunnici i szyici, które oddzieliły się od siebie w wyniku religijno-politycznego sporu o przywództwo, dot

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.