Must have

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Must have, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W języku angielskim istnieje grupa czasowników modalnych. Cechują się one swoimi charakterystycznymi zasadami. W czasie teraźniejszym nie dodajemy do nich żadnej końcówki, a w czasie przeszłym nie zmieniają one formy, lecz dodajemy do nich ‘have’. Do czasowników modalnych należą między innymi: could, must, can, may.MustCzasownik modalny must używany jest do wyrażenia przymusu narzuconego zwykle przez samego mówcę. Często mówimy też w ten sposób o różnych zasadach, na przykład: You must be quiet here. Musisz być tu cicho. You must tidy your room! Musisz posprzątać swój pokój! She must not listen to loud music in the cinema. Ona nie może słuchać głośnej muzyki w kinie. You must not use your phone at school. Nie możesz używać telefonu w szkole. You must not park here, because it is forbidden. Nie możesz tu parkować, ponieważ jest to zabronione.I must study hard so as to have a lot of money in the future. Muszę uczyć się ciężko, aby mieć w przyszłości dużo pieniędzy.Jednakże, w pierwszej osobie must wyraża przymus, który mamy od samych siebie, np. Muszę już iść, bo mam dużo pracy. – I must go because I have lots of work.Must haveTak jak wspominałam, czasownik must jest modalny. Z tego powodu w czasie przeszłym zdanie tworzy się według danego schematu: czasownik modalny + have + 3 forma czasownika, czyli z czasownikiem must schemat wygląda następująco: must + have + 3 forma czasownika, na przykład: She must have gone home at 8 o’clock. Ona musiała wrócić do domu o dwudziestej.  You must not have played football here, it was forbidden. Nie mogłeś grać tu w piłkę nożną, było to zabronione.Anna is not at home, she must have gone to school. Ani nie ma w domu, musiała ona pójść do szkoły.I haven’t heard from Janek, he must have gone on holidays. Nie miałam kontaktu z Jankiem, musiał pojechać na wakacje.Zastosowanie must haveKonstrukcję must have używa się w czasie przeszłym. Zazwyczaj w odniesieniu do sytuacji, które miały miejsce w przeszłości. Zdanie w czasie Past Simple można powiedzieć za pomocą czasownika modalnego + have, na przykład: I was not able to hear loud music in this area as it is forbidden. Nie mogłem usły

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!