Czasy przyszłe angielski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Czasy przyszłe angielski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W języku angielskim, przyszłość można przedstawić za pomocą następujących czasów:
– Present Simple, – Present Continuous, – Future Simple, – Future Continuous, – Future Perfect oraz stosując konstrukcje: – 'be going to’ – mieć zamiar coś zrobić, – 'be + infinitive’ – wkrótce coś zrobić, – 'be about to’ – mieć właśnie coś zrobić/zamierzać coś zrobić, – 'be due to’ – mieć coś zrobić (zgodnie z wcześniejszym planem).Czasu Present Simple używamy dla wyrażenia przyszłości, gdy przedstawiamy rozkłady jazdy, harmonogramy zajęć, programy telewizyjne oraz nasze plany zależne od zewnętrznych czynników, czyli ustalonych wcześniej harmonogramów, rozkładów, np.:
The train to London leaves at six. Pociąg do Londynu odjeżdża (odjedzie) o szóstej.She starts her class at nine. Jej zajęcia zaczynają (zaczną) się o dziewiątej.
Za pomocą czasu Present Continuous opisujemy czynności zaplanowane przez nas wcześniej, które mają się odbyć w niedalekiej przyszłości. Stosując ten czas należy pamiętać o użyciu konkretnych, dokładnych wyrażeń czasowych:
tomorrow – jutro, tonight – dziś wieczorem, next day – następnego dnia, on Saturday afternoon – w sobotę po południu,in two hours – za dwie godziny.
Przykład: They are flying to Spain on Monday. – W poniedziałek lecą do Hiszpanii.I’m having lunch with my sister tomorrow. – Jutro zjem lunch z moją siostrą.
Our neighbours are going to the cinema tonight. – Nasi sąsiedzi idą wieczorem do kina.
Porównując użycie czasów Present Simple i Present Continuous dla wyrażenia przyszłości, można stwierdzić, że zastosowanie czasu Present Continuous ma charakter bardziej osobisty, odnosi się do planów i decyzji, często dotyczących spotkań i wydarzeń towarzyskich.
Czas Future Simple jest używany między innymi do wyrażania przyszłości nieplanowanej (on the spot decision – spontaniczna decyzja), co oznacza podejmowanie decyzji zrobienia czegoś nagle, w momencie czyjejś wypowiedzi:- We haven’t got anything to eat (mum says). Nie mamy nic do jedzenia (mówi mama). – I will go to the grocer’s (son says). Pójdę do sklepu spożywczego (mówi syn, który podjął decyzję zrobienia czegoś, czego wcześniej nie planował) lub:- I don’t understand this exercise (says student). – Nie rozumiem tego ćwiczenia (stwierdza uczeń).- Okay, I’ll explain it again. – Okej, wytłumaczę to jeszcze raz (mówi nauczyciel). Za pomocą czasu Future Simple przedstawiamy również nasze subiektywne przypuszczenia na temat przyszłości, używając często czasowników typu 'believe’, 'think’, 'suppose’, np.:I think he will pass the exam. – Sądzę, że on zda ten egzamin.I’m sure they will help us. – Jestem pewna, że oni nam pomogą.
I believe you will win the race. – Wierzę, że wygrasz ten wyścig. I hope you will do your homework. – Mam nadzieję, że odrobicie pracę domową. I suppose he won’t phone me. – Przypuszczam, że on nie zadzwoni do mnie.They will probably visit us. – Oni prawdopodobnie nas odwiedzą.
I’m afraid I’ll miss the bus again. – Obawiam się, że znowu ucieknie mi autobus.I doubt he will tidy his room. –

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.