Future continuous

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Future continuous, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Future ContinuousDzisiaj zajmiemy się czasem Future Continuous, który z pewnością wykracza poza zakres zagadnień, które omawia się na poziomie podstawowym. Future Continuous jest czasem przyszłym ciągłym. Oznacza to tyle, iż czas Future Continuous nie jest podstawowym czasem, czyli takim który jest podobny do tych używanych w języku polskim (czas przeszły, czas teraźniejszy, czas przyszły). Czas Future Continuous jest swego rodzaju modyfikacją czasu podstawowego przyszłego. Future Continuous na język polski tłumaczy się trybem niedokonanym, przykłady: będę pracować, będę czytać, będę szyć, będę zwiedzać, będę biegać, będę gotować, będę sprzątać, będę malować.Zastosowanie
W jakich sytuacjach używamy czasu Future Continuous?Czasu Future Continuous używamy, kiedy opisujemy sytuację, czynność, która będzie odbywała się w określonym momencie w przyszłości. Przy tym nie wskazujemy na to, czy dana czynność zostanie zakończona i nie zwracamy uwagi na jej efekty. Ważne jest tylko to, że kiedyś będzie miała miejsce. Przykłady zastosowania czasu Future Continuous w wyżej przedstawionej sytuacji:
• Tomorrow at 7 p.m. he will be watching a new episode of his favourite TV series.
Tłumaczenie:
Jutro o 17.00 on będzie oglądał nowy odcinek jego ulubionego serialu telewizyjnego.
• This time next week I will be dancing in my dance class.
Tłumaczenie:
W tym czasie w przyszłym tygodniu będę tańczyła/tańczył na zajęciach tanecznych.
• On Monday next week I will be baking birthday cake for my mother’s birthday.
Tłumaczenie:
W poniedziałek za tydzień będę piekła/piekł tort urodzinowy na urodziny mojej mamy.
• Tomorrow at 11 a.m. they will be applying for the course.
Tłumaczenie:
Jutro o 11.00 będą aplikowali o przyjęcie na kurs.
• This time next month I will be flying to Paris.
Tłumaczenie:
W ten czas w przyszłym miesiącu będę leciała/leciał do Paryża.Oprócz tego czas Future Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które będą trwały przez dłuższy okres w przyszłości.• I will be studying in New York for a year.
Tłumaczenie:
Będę studiowała/studiował przez rok w Nowym Yorku.
• I will not be coming home so often then.
Tłumaczenie:
Nie będę zatem zbyt często przyjeżdżała/przyjeżdżał do domu.
• She will be working for a big company.
Tłumaczenie:
Ona będzie pracowała dla dużej firmy.
• You will be teaching in this school for a month.
Tłumaczenie:
Ty będziesz uczyłł/uczyła w tej szkole przez miesiąc.
• I will be looking after this girl for a two month because her parents are leaving our city.
Tłumaczenie:
Ja będę opiekował/opiekowała się tą dziewczynką przez dwa miesiące, ponieważ jej rodzice wyjeżdżają z naszego miasta.Future Continuous używamy, kiedy wyrażamy przypuszczenie, co dzieje się w chwili, w której my mówimy. Oto przykłady zdań w czasie Future Continuous, użytych w opisanym wyżej zastosowaniu tego czasu:
• My mother will be sleeping, because she worked at night.
Tłumaczenie:
Moja mama będzie spała, ponieważ ona pracowała w nocy.
• They will be discussing their behaviour with the headteacher in a moment.
Tłumaczenie:
Oni będą dyskutowali na temat ich zachowania z wychowawcą za moment.
• My dad will be picking up my sister from kindergarten.
Tłumaczenie:
Mój tata będzie odbierał moją siostrę z przedszkola.
• My older brother will be working now.
Tłumaczenie:
Mój starszy brat będzie teraz pracował.
• It’s 6 a.m so my sister will be preparing a school lunch for herself.
Tłumaczenie:
Jest 6.00 rano więc moja siostra będzie teraz przygotowywała sobie drugie śniadanie do szkoły.Future Continuous stosujemy też kiedy mówimy o czynnościach, które w efekcie rutyny, odbędą się w przyszłości. Czynności te często lub zawsze mają miejsce w określonym czasie (przez rutynę). Przydatne wyrażenia, które określają czas i pomogą ci rozpoznać to zastosowanie czasu Future Continuous: – always, – as usual, – as always.Przykłady takich zdań w czasie Future Continuous:
• My family and I will be going to church on Sunday, we always do.
Tłumaczenie:
Moja rodzina i ja będziemy szli do kościoła w niedziele, zawsze to robimy.
• As every Monday evening, my cousin will be practising the piano.
Tłumaczenie:
Tak jak zawsze w poniedziałek wieczorem, moja kuzynka/mój kuzyn będzie ćwiczyła/ćwiczył grę na pianinie.
• As always on Tuesday evening, he will be learning English, because he has got an English lessons on Wednesday.
• Tłumaczenie:
Tak jak zawsze we wtorek wieczorem, on będzie uczył się angielskiego, ponieważ on ma lekcje angielskiego w środę.
• As usual on Saturday, we will be visiting our grandparents in their house.
Tłumaczenie:
Tak jak zwykle w sobotę, będziemy odwiedzać naszych dziadków w ich domu.Czasu Future Continuous wykorzystujemy też przy tworzeniu pytań, kiedy chcemy im nadać bardziej uprzejmy ton. Przykłady użycia czasu Future Continuous w takich pytaniach:• Will you be going to the shopping centre tomorrow? I’m asking, because I need a few things.
Tłumaczenie:
Czy jutro będziesz szła/szedł do centrum handlowego? Pytam się, ponieważ potrzebuję paru rzeczy.
• What a mess! Will you be cleaning our kitchen today?
Tłumaczenie:
Ale bałagan! Czy będziesz sprzątała/ sprzątał dzisiaj naszą kuchnię?
• Will you be waiting for me later, please?
Tłumaczenie:
Czy będziesz potem na mnie czekała/czekał, proszę?
• Will you be using our car next day? I need to get somewhere.
Tłumaczenie: Czy będziesz jutro używał/używała samochodu kolejnego dnia? Muszę się gdzieś dostać.
• Will you be helping your grandmother with dinner tomorrow?
Tłumaczenie:
Czy jutro będziesz pomagał babci z obiadem?Will i shall w Future ContinuousChciałam jeszcze szybko omówić jedno zagadnienie związane z tym czasem, które dotyczy wyrazu shall. W formie amerykańskiej języka angielskiego opisana za moment sytuacja nie występuje. Otóż, w odmianie brytyjskiej języka angielskiego, w sytuacjach formalnych można użyć formy 'shall’ zamiast operatora will w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w pierwszej osobie liczby mnogiej. Jest to jednak forma grzecznościowa, bardzo oficjalna, która rzadko jest stosowana na co dzień, np. We shall open the meeting. – Rozpoczniemy spotkanie.Budowa zdania w czasie Future ContinuousZdania twierdząceBudowa zdań twierdzących w czasie Future Continuous jest raczej prosta do opanowania i nie powinna sprawiać większych problemów. Schemat takiego zdania twierdzącego wygląda następująco:
podmiot + operator will + be + czasownik z końcówką -ing
Jakieś dodatkowe podpowiedzi? W mowie potocznej najczęściej will skraca się do ‘ll. Oprócz tego musimy pamiętać, że forma be w tym czasie dla wszystkich osób jest taka sama. Przykłady zdań twierdzących w Future Continuous:
• The students will be learning.
Tłumaczenie:
Uczniowie będą uczyli się.
• Tony and I will be planning our wedding.
Tłumaczenie:
Tony i ja będziemy planowali nasz ślub
• Teacher will be teaching his class.
Tłumaczenie:
Nauczyciel będzie nauczał jego klasę.
• I will be cooking in the kitchen.
Tłumaczenie:
Ja będę gotowała/gotował w kuchni.Zdania przecząceAby stworzyć przeczenie w czasie Future Continuous, wystarczy tylko dodać słówko 'not’ do operatora, czyli will. W skróconej formie will not to won’t, warto to wiedzieć, ponieważ właśnie ta forma używana jest w zdaniach przeczących w czasie Future Continuous najczęściej. Schemat zdania przeczącego w czasie Future Continuous:
Podmiot + won’t (will not) + be + czasownik z końcówką -ing
Przykładowe przeczenia w czasie Future Continuous:• I won’t be working at 9 a.m.
Tłumaczenie:
Ja nie będę pracowała/pracował o 9.00 rano.
• She won’t be singing on a music lesson.
Tłumaczenie:
Ona nie będzie śpiewała na zajęciach mu

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.