Baner-og-lny-306x810-1-min

Past perfect

Czas przeszły Past Perfect może być rozumiany dwojako: jako Past Perfect Simple i jako Past Perfect Continuous. Na ogół jednak, gdy mówi się o czasie przeszłym Past Perfect, to odnosi się on do czasu przeszłego dokonanego prostego Past Perfect Simple. Niektórzy określają ten czas również jako czas przeszły zaprzeszły, ponieważ używa się go do opisania czynności, która była dokonana, zanim osoba wykonująca tę czynność zaczęła wykonywać kolejną czynność w przeszłości. Co oznacza, że dana czynność nie poprzedza czynności w teraźniejszości, ani jej skutki nie będą widoczne w przyszłości, dlatego czas ten można określić jako ściśle odnoszący się do przeszłości.Zastosowanie czasu przeszłego dokonanego Past PerfectJak już wcześniej wspomniano, czasu tego używa się do określania czynności, która została wykonana przed inną czynnością w przeszłości, tak jak na przykład w zdaniu:I had opened the window before he smashed the spider with his bare hand. (Zdążyłem otworzyć okno, zanim on gołą ręką roztrzaskał pająka.) -> czyli ‘ja’ najpierw otworzyłem okno (co stało się w przeszłości) a ‘on’ potem rozgniótł pająka ręką (również w przeszłości); czyli jedna czynność została wykonana w przeszłości przed wykonaniem drugiej czynności w przeszłości; czynności te niekoniecznie muszą być wykonane przez ten sam podmiot.
Innymi słowy, wykazujemy, która czynność została wykonana pierwsza, a która druga. Uwaga! Jeśli jednak czynności po sobie następują natychmiastowo, do obu czynności należy użyć czasu przeszłego prostego Past Simple, czyli powyższe zdanie może też wyglądać tak:I opened the window before he smashed the spider with his bare hand. (Zdążyłem otworzyć okno, zanim on gołą ręką roztrzaskał pająka.) -> żeby nakreślić, że dwie czynności nie różni bardzo mały przedział czasowy, należy użyć pewnych zwrotów, jak na przykład: – four hours earlier (cztery godziny wcześniej), – by the time (do tego czasu), – an hour before (godzinę przed tym, jak).Czyli powyższe zdanie, żeby być całkowicie poprawnym gramatycznie powinno wyglądać następująco:An hour before he smashed the spider with his bare hand I had opened the window. (Godzinę przed tym, jak zmiażdżył pająka gołą ręką, otworzyłem okno.) -> pomimo, że doszło tutaj do przestawienia kolejności wymieniania dwóch czynności w zdaniu, czynnością która była wykonana wcześniej jest dalej ‘otwarcie przeze mnie okna’ a czynnością, która nastąpiła jako druga jest ‘zmiażdżenie pająka gołą ręką’.
Jednak takie zastosowanie to nie wszystko, ponieważ czasu przeszłego dokonanego Past Perfect używa się również w następujących sytuacjach:- Gdy chcemy wykazać serię czynności, która działa się w przeszłości; nie należy tego mylić z dwiema czynnościami, które nastąpiły po sobie, jedna po drugiej tak jak w przypadku czasu przeszłego prostego Past Simple; taka seria czynności to na przykład:He had stopped along the alley…. He asked the question, where was she? Where had she gone? So he glanced at the window and saw sheer horror. (Zatrzymał się wzdłuż alejki… Zadał pytanie, gdzie ona była? Gdzie przepadła? Zajrzał więc do okna i ujrzał czystą zgrozę.) -> takie sytuacje ‘zaprzeszłe’ występujące w serii zdarzeń występują głównie jako element danej historii.- Gdy czynnością, którą chcemy wyrazić jest zamiar, swego rodzaju postanowienie, które nie spełniło się (w przeszłości). Często towarzyszy jej spójnik ‘because’ tak jak w zdaniu:She became the teacher because she had already passed the Master of Arts in Pedagogy. (Została nauczycielką, bo miała już za sobą studia magisterskie z pedagogiki.);- W III okresie warunkowym, czyli tym odnoszącym się do sytuacji hipotetycznych prawdopodobnych lub nieprawdopodobnych, mających miejsce w przeszłości, tak jak w zdaniu:If I had known you better, I would never let you go on that race. (Gdybym znała Cię lepiej, nigdy nie pozwoliłabym Ci iść na ten wyścig.);- W zdaniach z czasownikiem określającym życzenie ‘to wish’, które odnosi się do przeszłości, jak w:He wishes he had not forgotten about her birthday. (On żałuje, że zapomniał o jej urodzinach.) -> pomimo że ‘to wish’ odnosi się do czasu teraźniejszego, stosuje się po nim czas Past Perfect.Kiedy zastosować Past Simple a kiedy Past Perfect?Czasu przeszłego prostego Past Simple używa się zwykle zamiast czasu przeszłego dokonanego Past Perfect, w sytuacjach gdy:1. Porządek czynności jest zrozumiały: ‘He died after an severe heart-attack.’ Zmarł po ciężkim zawale serca.’;
2. Gdy porządek czynności, które faktycznie się stały jest linearny i taki sam, jak porządek czasowników w zdaniu, dla porównania:- When I got home, my husband ordered the Chinese. (Kiedy wróciłam do domu, mój mąż zamówił chińszczyznę.) -> czyli najpierw przyszłam do domu, a potem ‘mój mąż’ zamówił chińszczyznę;
– When I got home, my husband had ordered the Chinese. (Zanim wróciłam do domu, mój mąż zamówił chińszczyznę.) -> czyli ‘mój mąż’ najpierw zamówił chińszczyznę na kolację czy obiad, a potem ja wróciłam do domu.Budowa zdania w czasie przeszłym dokonanym Past PerfectPomimo, że czas ten jest złożony i wiele osób ma trudności ze zrozumieniem tak naprawdę, do jakich czynności się odnosi, to warto się go nauczyć. Zdanie oznajmujące w takim czasie powinno na pewno zawierać w sobie: podmiot wykonujący czynność, operator, czyli czasownik posiłkowy ‘to have’ odmieniony względem czasu przeszłego i znany jako ‘had’, oraz czasownik główny odmieniony względem czasu przeszłego, czyli taki, do którego bezokolicznika dodaje się końcówkę ‘-d’ lub ‘-ed’ (w takim przypadku nazywa się dany czasownik regularnym lub słabym) lub takiego zwanego czasownikiem nieregularnym, który posiada własną odmianę względem bezokolicznika w imiesłowie czasu przeszłego, który znany jest potocznie pod nazwą „czasownik w III formie tabeli”. Schematyczną formą przykładowego zdania oznajmującego jest konstrukcja:- podmiot + HAD + czasownik w III formie, czego przykładem jest: ‘They had slept in the garden before the noon came. (Spali w ogrodzie, zanim nadeszło południe.)- Inny przykład: ‘By the time we reached the peak, they had been there already.’ (Zanim dotarliśmy na szczyt, oni już tam byli.)Zwróć uwagę na czasownik modalny ‘had’ -> jest on taki sam dla każdej osoby, w liczbie pojedynczej lub liczbie mnogiej, co oznacza że nie trzeba go odmieniać: I had / You had / He had / She had / It had / We had / You had / They had. Zapamiętaj zatem, że oba czasowniki występujące w zdaniu bez względu na wszystko, występują w swojej formie w czasie przeszłym, co czyni ten czas najbardziej przeszłym, jaki można sobie wymarzyć. Drugi czasownik może być regularny lub nie, w przypadku czasownika nieregularnego należy się nauczyć odmian czasowników w III formie na pamięć, najlepiej od razu wraz z II formą czasownik. Dlatego najlepiej zapisywać taki czasownik zaczynając od jego bezokolicznika, a kończąc na III formie tak jak: ‘to swim (pływać) -> swam -> swum’ lub ‘to hit (uderzać) -> hit -> hit’ i tak z należy postąpić z innymi, ponad trzystoma czasownikami.Zdanie przeczące w czasie przeszłym dokonanym Past Perfect Simple nie różni się zbytnio od zdania twierdzącego, ponieważ jedyną różnicą w konstruowaniu takiego zdania jest dodanie przeczenia ‘not’ i to tyle. Zatem zdanie przeczące w czasie przeszłym dokonanym Past Perfect Simple składa się z: podmiotu wykonującego czynność, z operatora, czyli czasownika posiłkowego ‘to have’ odmienionego względem czasu przeszłego i znanego jako ‘had’, przeczenia ‘NOT’ oraz czasownika głównego odmienionego względem czasu przeszłego, czyli takiego, do którego bezokolicznika dodaje się końcówkę ‘-d’ lub ‘-ed’. Zatem uproszczoną konstrukcją takiego zdania jest:- podmiot + HAD + NOT + czasownik w III formie + reszta zdania, czego przykładem jest: ‘They hadn’t cleaned the manor for a long time, so when they arrived they discovered it devastated and full of cobwebs.’ (Oni od dłuższego czasu nie sprzątali dworu, więc gdy przyjechali zastali go zdewastowanego i pełnego pajęczyn.).Czasownik posiłkowy ‘had’ w takim wypadku może być zapisany jako ‘had not’ lub „hadn’t”, jeśli chodzi o przeczenie. Jak już wspomniano wcześniej, czasownika posiłkowego ‘had’ nie odmienia się względem osoby, dlatego taką formę przyjmuje niezależnie, czy stawiany jest on przed osobą w liczbie mnogiej, czy przed osobą w liczbie pojedynczej: I had not (hadn’t) / You had not (hadn’t) / He had not (hadn’t) / She had not (hadn’t) / It had not (hadn’t) / We had not (hadn’t) / You had not (hadn’t) / They had not (hadn’t). Należy pamiętać, że skróconą formę od ‘had not’ -> ‘hadn’t’ stosuje się w mowie i piśmiennictwie nieformalnym.Konstrukcja zdania pytającego w czasie przeszłym dokonanym Past Perfect Simple zależy od typu pytania jakie jest zadawane:1. Jeśli jest to pytanie rozstrzygające (Yes/No-question), to pytanie takie tworzy się na zasadzie inwersji, czyli w taki sposób, że zamienia się miejsce osoby (podmiotu) z czasownikiem posiłkowym ‘to have ->had’. W takim razie zdanie takie złożone jest z: operatora, czyli czasownika posiłkowego ‘to have’, odmienionego względem czasu przeszłego i znanego jako ‘had’, podmiotu wykonującego czynność, czasownika głównego odmienionego względem czasu przeszłego, czyli takiego, do którego bezokolicznika dodaje się końcówkę ‘-d’ lub ‘-ed’ (w takim przypadku nazywa się dany czasownik regularnym lub słabym) lub takiego zwanego czasownikiem nieregularnym, który posiada własną odmianę względem bezokolicznika w imiesłowie czasu przeszłego, który znany jest pod nazwą czasownik w III formie tabeli oraz reszty zdania wynikającego z kontekstu. Uproszczoną formą takiego pytania jest:- HAD + osoba + III forma czasownika + reszta zdania, czego przykładem jest: ‘Had she learned anything the last time she was tutored in maths just before she was due to write her final exam?’ (Czy ona nauczyła się czegokolwiek ostatnim razem, gdy była na korkach z matematyki tuż przed tym gdy miała pisać maturę?)
Na takie pytanie można odpowiedzieć ‘Yes’ lub ‘No’, czego rozszerzoną wersją jest ‘Yes, she had.’ i ‘No, she hadn’t.’, co może być jeszcze bardziej rozwinięte do ‘Yes, she had learnt something, she passed her final exam with flying grades.’ (Tak, nauczyła się czegoś, zdała maturę z oceną celującą.) i ‘No, she hadn’t learnt anything, she failed at passing the final exam and now she needs to wait one year to retake it.’ (Nie, niczego się nie nauczyła, nie zdała matury i teraz musi czekać rok, żeby ją napisać ją jeszcze raz.).2. Jeśli jest to pytanie szczegółowe (Wh-question), które zawiera w sobie zaimki pytające takie jak: what (co), when (kiedy), where (gdzie), which (który), who (kto), whose (czyje), why (dlaczego), how (jak), itp. to oprócz zaimków osobowych zawiera on czasownik posiłkowy w formie twierdzącej ‘had’ lub przeczącej „hadn’t”, które lądują na drugim miejscu w zdaniu i poprzedzają osobę wykonującą czynność. Takie pytanie zatem również tworzy się na zasadzie inwersji, lecz tę ‘typową inwersję’ poprzedza zaimek pytający. Zdanie pytające szczegółowe w czasie przeszłym dokonanym Past Pefrest Simple składa się w takim razie z: zaimka pytającego, czasownika posiłkowego ‘to have’ odmienionego względem czasu przeszłego i znanego jako ‘had’, podmiotu wykonującego czynność, czasownika głównego odmienionego względem czasu przeszłego, czyli takiego do którego bezokolicznika dodaje się końcówkę ‘-d’ lub ‘-ed’ (w takim przypadku nazywa się dany czasownik regularnym lub słabym) lub takiego zwanego czasownikiem nieregularnym, który posiada własną odmianę względem bezokolicznika w imiesłowie czasu przeszłego, który znany jest pod nazwą czasownik w III formie tabeli oraz reszty zdania wynikającego z kontekstu. Uproszczonym „przepisem” na takie pytanie jest:- zaimek pytający + HAD/HAND’T + osoba + czasownik główny w III formie + reszta zdania, czego przykładem jest: ‘Why hadn’t she gone to university in those days when the government provided material assistance and she p

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!