Baner-og-lny-306x810-1-min

Present perfect

Podczas czytania mojego wypracowania, dowiesz się jak używać czasów PRESENT PERFECT SIMPLE i PRESENT PERFECT CONTINUOUS, tak zwanych, czasów teraźniejszych dokonanych. To może być bardzo trudne zagadnienie, chociażby dlatego, że w języku polskim nie posiadamy odpowiednika tych czasów. Mam jednak nadzieję, że moje wypracowanie stanie się pomocne i dowiesz się, nie tylko jak tworzyć zdania w tych czasach, ale również poznasz wiele praktycznych przykładów zdań, a potem przećwiczysz ich użycie. Zapraszam do czytania i jednocześnie uczenia się 🙂
Present Perfect Simple:1. Użycie:
• kiedy mówimy o czynności, która wydarzyła się w przeszłości, kładziemy nacisk na wydarzenie, czas jest pominięty lub nieznany:
np. Kate has been to Paris. (Kate była w Paryżu – nie interesuje nas czas, w którym ta czynność została wykonana, ważniejszy jest efekt);
• kiedy mówimy o czynności, która wydarzyła się w przeszłości, ale jej rezultat jest widoczny w teraźniejszości:
np. Tom has recently broken his leg. (Tom ostatnio złamał nogę – czynność ta miała miejsce w przeszłości, ale jej skutek widzimy teraz);
• opisując czynności, które miały swój początek w przeszłości i trwają do chwili obecnej:
np. I have lived in Cracow since I was four. (Mieszkam w Krakowie odkąd miałam cztery lata.)
• kiedy mówimy o swoich doświadczeniach lub zmianach, w konstrukcjach z wyrażeniami takimi jak: „it’s the first time…”, np. Have you ever been to California? (Czy byłeś kiedyś w Kalifornii?)
It’s the first time I have been in school. (To pierwszy raz kiedy byłam w szkole.)
• w sytuacjach, które wydarzyły się w okresie obejmującym chwilę obecną, np. Tom has written three emails this evening. (Tom napisał trzy emaile tego wieczoru.).2. Konstrukcja:
• Zdania twierdzące tworzymy według wzoru:
Podmiot + odmieniony czasownik „have” + trzecia forma czasownika (Past Participle) lub czasownik z końcówką –ed + reszta zdania, np. I have known my husband since I was a teenager. – Znam mojego męża od czasu kiedy byłam nastolatką.
She has met a lot of people this evening. – Ona spotkała wiele ludzi tego wieczoru.
My brother has already made dinner. – Mój brat przygotował już obiadokolację.
• Zdania przeczące tworzymy według wzoru:Podmiot + odmieniony czasownik „ have” + not + trzecia forma czasownika (Past Participle) lub czasownik z końcówką –ed + reszta zdania, np. My mum hasn’t visited this museum yet. – Moja mama nie odwiedziła jeszcze tego muzeum.
We have not done many exciting things. – Nie robiliśmy wiele ciekawych rzeczy.
Susan has been preparing her presentation all month, but she haven’t finished it yet. (Susan przygotowywała swoją prezentację cały miesiąc, ale jeszcze jej nie skończyła.)
• Pytania tworzymy według wzoru:
(Słówko pytające) + odmieniony czasownik „have” +podmiot + trzecia forma czasownika (Past Participle) lub czasownik z końcówką –ed + reszta zdania, np. How long have you worked here? – Jak długo tutaj pracujesz?
Have you ever driven a car? – Czy kiedykolwiek prowadziłeś samochód?W czasie Present Perfect Simple wykorzystujemy, potocznie mówiąc, trzecią formę z tabelki, to znaczy formę Past Participle. Przypomnij sobie formy czasowników nieregularnych, korzystając z poniższej podanej listy, w której występuje bezokolicznik i jego tłumaczenie oraz formy Past i Past Participle tego czasownika:
Infinitive – Past – Past Participle – translation1. be (am/is/are)- wa/were – been – być
2. become –became – become – stać się
3. beat-beat-beaten-bić, pokonywać
4. bear-bore-born(e)- ścierpieć coś, znieść coś
5. begin – began – begun – zaczynać
6. break – broke – broken – łamać, pękać, rozbić, tłuc
7. bring – brought – brought – przynosić, przyprowadzić
8. build –built – built – budować
9. blow-blew-blown – huczeć, dmuchać
10. burst – burst-burst – pękać, wybuchnąć śmiechem
11. burn-burnt-burnt-palić się, spalić
12. buy –bought – bought – kupować
13. can-could-be able to – umieć, być w stanie (coś zrobić)
14. catch – caught – caught – łapać
15. choose –chose -chosen – wybierać
16. come – came – come przyjść, przyjechać
17. cost – cost -cost- kosztować
18. cut – cut – cut – kroić
19. do – did – done – robić
20. draw – drew – drawn – rysować
21. dream – dreamt – dreamt – śnić, marzyć
22. drink – drank – drunk – pić
23. drive – drove – driven – kierować, prowadzić
24. eat -ate – eaten -jeść
25. fall – fell -fallen- upadać, spadać
26. feed-fed-fed-karmić
27. feel – felt -felt – czuć
28. find – found – found – znaleźć
29. fly – flew – flown – latać
30. forbid-forbade-forbidden – zabraniać, uniemożliwiać
31. forget – forgot – forgotten – zapomnieć
32. forgive – forgave – forgiven-wybaczać
33. get – got – got -dostawać
34. give – gave – given – dawać
35. go – went – gone – iść
36. grow – grew – grown – rosnąć
37. have –had – had – mieć
38. hear –heard – heard – słyszeć
39. hit – hit – hit -uderzać
40. hold – held – held – trzymać
41. hurt – hurt- hurt – boleć
42. keep –kept –kept -trzymać
43. know –knew –known -znać, wiedzieć
44. lay-laid-laid – kłaść, położyć, nakryć
45. learn –learnt –learnt – uczyć się
46. leave –left –left -opuszczać, wyjeżdżać
47. lend –lent –lent -pożyczać
48. lose –lost –lost -tracić, zgubić
49. make –made –made -robić, wykonywać
50. mean –meant –meant -znaczyć, oznaczać; mieć na myśli
51. meet -met met -spotykać, poznać
52. pay –paid –paid -płacić
53. put -put –put -kłaść
54. read –read –read -czytać
55. ride –rode -ridden jeździć
56. ring-rang-rung-dzwonić
57. run-ran-ran-biec
58. say-said-said-mówić
59. see -saw-seen-widzieć
60. sell-sold-sold-sprzedawać
61. send-sent-sent-wysyłać, słać
62. show-showed-shown-pokazywać
63. shut-shut-shut-zamykać
64. sing-sang-sung-śpiewać
65. sit-sat-sat-siedzieć
66. sleep-slept-slept-spać
67. speak-spoke-spoken-mówić, rozmawiać
68. spend-spent-spent-spędzać, wydawać
69. stand-stood-stood-stać
70. steal-stole-stolen-kraść
71. strike-struck-struck – uderzyć, spaść
72. swim-swam-swum-pływać
73. take-took-taken-brać
74. teach-taught-taught-uczyć
75. tell-told-told-powiedzieć
76. think-thought-thought-myśleć, sądzić, uważać
77. throw-threw-thrown-rzucać
78. understand-understood-understood-rozumieć
79. wake-woke-woken – budzić
80. wear-wore worn-nosić, zakładać
81. win -won-won-wygrywać
82. write-wrote –written -pisać3. Wyrażenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect Simple:
Poniżej znajduje się lista wyrażeń charakterystycznych dla czasu Present Perfect Simple, wraz z tłumaczeniami i przykładami zdań.
• for – przez jakiś czas
np. I have lived there for nearly seven years. – Mieszkam tu przez prawie siedem lat.
• since – od jakiegoś czasu
np. I have not seen Peter since last Christmas. – Nie widziałam Petera od ostatnich Świąt Bożego Narodzenia.
• already – już
np. I have already done all my homework. – Odrobiłam już całą moją pracę domową.
• just – właśnie, dopiero co
np. Mark has just finished his work. – Mark właśnie skończył pracować.
• ever – kiedykolwiek
np. Have you ever driven so fast? – Czy kiedykolwiek prowadziłaś tak szybko?
• never – nigdy, np. Samantha has never been to Australia. – Samantha nigdy nie była w Australii.
• so far – póki co, jak na razie, jak do tej pory, np. Tommy has written eight detective stories so far. – Tommy jak do tej pory napisał osiem kryminałów.
• recently – ostatnio, niedawno
np. Mr Taylor has recently asked me to do him a favour. – Pan Taylor ostatnio poprosił mnie o wyświadczenie mu przysługi.
• yet – jeszcze, jak dotąd, już (w pytaniach)
np. Has your father moved out yet? – Czy twój ojciec wyprowadził się już?
• by now – do tej pory, np. I’ve only done half of the exercises by now. – Zrobiłam jedynie połowę moich zadań jak do tej pory.
• lately – ostatnio, np. Have you seen any good soap opera lately? – Czy ostatnio oglądałeś jakąś dobrą telenowelę?
• inne wyrażenia, które używamy z czasem Present Perfect Simple to still, how long, today, this week/month;Przykłady:
• zdania twierdzące/przeczące w czasie Present Perfect Simple:1. I have never heard such a stupid thing. (Nigdy nie słyszałam tak głupiej rzeczy.)
2. It was the best film I’ve ever seen. (o był najlepszy film, jaki kiedykolwiek widziałam.)
3. Madison and Susan have known each other for ages. (Madison i Susan znają się od wieków).
4. I haven’t seen George recently. (Ostatnio nie widziałam George’a)
5. I have never drunk alcohol. (Nigdy nie piłam alkoholu.)
6. Peter has left his passport at home, so he can’t go with us. (Piotr zostawił paszport w domu, więc nie może z nami pojechać.)
7. Jeremy has broken his arm three days ago. (Jeremy złamał rękę trzy dni temu.)
8. Sara has been sick since she came back from an excursion. (Sara jest chora odkąd wróciła z wycieczki.)
9. They have been married for seven years. (Oni są małżeństwem od siedmiu lat.)
10. Brigit has not been in school since she passed her Matura exam. (Brigit nie była w szkole odkąd zdała maturę.)• pytania w czasie Present Perfect Simple:1. Have you ever heard such a stupid thing? (Czy słyszałeś kiedyś taką głupią rzecz?)
2. Have you ever seen a better film than this one? (Czy kiedykolwiek widziałeś lepszy film niż ten?)
3. How long have Madison and Susan known each other? (Od jak dawna Madison i Susan się znają?)
4. Have you seen George recently? (Czy ostatnio widziałeś Gorgea?)
5. Have you ever drunk alcohol? (Czy kiedykolwiek piłeś alkohol?)
6. What has Peter done? (Co zrobił Peter?)
7. When has Jeremy broken his arm? (Kiedy Jeremy złamał rękę?)
8. How long has Sara been sick? (Jak długo Sara choruje?)
9. How long have they been married? (Jak długo są w związku małżeńskim ?)
10. Has Brigit been in school since she passed her Matura exam? (Czy Brigit była w szkole odkąd zdała egzamin maturalny?)Present Perfect Continuous:1. Użycie:
• kiedy mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej:
np. I have been living here for ages! (Mieszkam tu od lat! – Kładziemy nacisk na czynność);
• kiedy mówimy o czynności, która trwała przez pewien czas w przeszłości, ale widzimy jej skutki w chwili obecnej:
np. Brigit has been doing her homework all night and she is really tired. (Brigit robiła swoją pracę domową całą noc i teraz jest naprawdę zmęczona. – Ta czynność trwała przez pewien czas w przeszłości, natomiast jej skutek Brigit odczuwa teraz);
• kiedy czynność jest zakończona, ale okres, w którym miała ona miejsce trwa nadal:
np. Mary has been learning all morning. (Mary uczyła się całe rano. – Czynność ta się zakończyła, Mary przestała się uczyć, ale ranek trwa nadal);
• kiedy czynność powtarza się od jakiegoś czasu:
np. I have been reading books a lot recently. 2. Konstrukcja:
• Zdania twierdzące tworzymy według wzoru:
Podmiot + odmieniony czasownik have + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania, np. It has been raining since we woke up. – Pada odkąd się obudziliśmy.
Mr Johnson has been teaching English for ages! – Pan Johnson naucza języka angielskiego od lat!
I have been learning French for three years. Uczę się języka francuskiego przez trzy lata.
• Zdania przeczące tworzymy według wzoru:
Podmiot + odmieniony czasownik have + not + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania, np. Mary has not been waiting here for fifty minutes. – Mary nie czekała tutaj przez pięćdziesiąt minut.
We have not been doing a lot of exercises this morning. – Nie robiliśmy wiele zadań tego ranka.
• Pytania tworzymy według wzoru:
(Słówko pytające) + odmieniony czasownik have +podmiot + been + czasownik z końcówką -ing+ reszta zdania, np. How long have you been working here? – Jak długo tutaj pracujesz?
How long has Samantha been living in Cracow? – Jak długo Samantha mieszka w Krakowie?W czasie Present Perfect Continuous do czasownika dodajemy końcówkę –ing, na przykład reading, eating, doing, singing, chilling.
Pamiętaj, że tworząc tę formę czasownika:- czasem podwajamy ostatnią spółgłoskę, tak jak w wyrazie sitting lub travelling;
-kiedy wyraz kończy się na –ie, ie zmienia się na y i dodajemy -ing, tak jak w wyrazie dying albo lying;
– kiedy wyraz kończy się na e, ostatnią literę usuwamy i dodajemy końcówkę –ing, tak jak w wyrazie smiling, making albo driving;3. Wyrażenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect ContinuousPoniżej znajduje się lista wyrażeń charakterystycznych dla czasu Present Perfect Continuous, wraz z tłumaczeniami i przykładami zdań.• since – od jakiegoś czasu, odkąd
np. Mrs White has been teaching in this school since she graduated from university. – Pani White uczy w tej szkole odkąd ukończyła studia.)
• for – od, przez pewien okres czasu
np. Tammy has been crying for five minutes. – Tammy płacze od pięć minut.
• how long ?– jak długo?
np. How long has Claire been sunbathing? She is red! – Jak długo Claire się opala? Jest czerwona!4. Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous, czyli jak rozróżnić te czasy Pomimo tego, że czasy PRESENT PERFECT SIMPLE i PRESENT PERFECT CONTINUOS są bardzo podobne, wyróżniamy następujące różnice pomiędzy nimi:• Czasu Present Perfect Simple użyjemy:- kiedy będziemy chcieli położyć nacisk na skutek czynności (w języku polskim użyjemy tutaj czasownika dokonanego):
np. My friend has written three poems. (Moja przyjaciółka napisała trzy wiersze. – ważniejszy dla nas jest skutek, to, że jest autorką trzech wierszy.) – aby podkreślić, że dana czynność powtarza się co pewien czas:
np. We have watched this comedy several times. (Oglądaliśmy tą komedią kilka razy. – podkreślamy, że ta czynność miała miejsce kilka razy.) – z czasownikami statycznymi, takimi jak m.in. be, have, like, know, taste, smell, hear, see, feel, seem, believe, understand, realise, remember, forget, detest, desire, hate, love, prefer, want, agree, belong, contain, continue, cost, fit, include, keep, matte

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!