Przekroczyć próg nadziei

Streszczenie szczegółowe

„Przekroczyć próg nadziei”- Jan Paweł II
W książce „Przekroczyć próg nadziei”- Jan Paweł II odpowiada na pytania włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego. Chciał on przeprowadzić wywiad telewizyjny z Janem Pawłem II z okazji 15-lecia jego pontyfikatu. Papież zachował pytania dziennikarza i udzielił na nie pisemnej odpowiedzi. Jan Paweł II mówi o Jezusie Chrystusie jako Jedynym Pośredniku między Bogiem i ludźmi.
1. Papież- wyzwanie i tajemnica.

Papież jest Głową Kościoła, Namiestnikiem Jezusa Chrystusa. Nazywają go Ojcem Świętym, ŚWIĄTOBLIWOŚCIĄ. Dla niektórych osób Papież nie jest przedstawicielem Boga, lecz jakąś postacią z legend czy mitów. Chrystus wiele razy mówił: „Nie lękajcie się”. Mamy nie bać się prawdy o nas samych. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus powierzył władzę Piotrowi mówiąc „Pójdź za mną”. Piotr, który trzy razy zaparł się swego Pana powiedział do Chrystusa „Panie, ty wiesz, że Cię kocham”. Dzięki mocy i działaniu Ducha świętego Chrystus mógł zawierzyć Piotrowi, oprzeć się na nim jak na skale.
Papież jest tajemnicą Bożą. Jest nazywany Namiestnikiem Chrystusa. To wskazuje Jego godność i służbę”. Taką szczególną godność mają osoby konsekrowane. Należy to rozumieć w kontekście Ewangelii „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
 2. Modlić się- jak i dlaczego?Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest dziełem Jego chwały. Rozmowa ma wtedy głęboki sens, gdy prowadzi ją Duch święty. W modlitwie najważniejszy jest Bóg, Chrystus, Duch Święty – cała Trójca Święta. Pełnię modlitwy wyraża człowiek, gdy w tej rozmowie jest nie tylko on sam, ale Bóg.
3. Modlitwa Namiestnika Chrystusowego.

Papież modli się tak, jak mu Duch pozwala. W swojej modlitwie zgłębia tajemnicę Chrystusa. Przedmiotem modlitwy Papieża są problemy współczesnych ludzi, ich radości i smutki, problemy całego świata. papież jest szafarzem Dobrej Nowiny, człowiekiem nadziei życia wiecznego i radości zwycięstwa dobra nad złem. Papież ma wyostrzoną wrażliwość i świadomość zagrożeń. To mobilizuje go do działania w każdym wymiarze. Modlitwa Papieża jest troską o wszystkie Kościoły świata. Modlitwa jest uobecnieniem w świeci Boga i Jego miłości. Papież modli się za osoby starsze i cierpiące. Cierpienie jest próbą sił fizycznych oraz duchowych. papież modli się za zmarłych. Sam Chrystus dał nam świadectwo życia i nieśmiertelności.
4. Czy Bóg naprawdę istnieje?

Każdy chrześcijanin wierzy, że Bóg naprawdę istnieje. Wiara jest Bożą łaską, jest darem. Człowiek szuka sensu życia, szuka sensu ludzkiej egzystencji. Został obdarzony rozumem. Chrystus umarł na krzyżu za wszystkich i on jest światłem. On wskazuje prawdziwą drogę.
5. Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?

Człowiek nie tylko poznaje barwy, kształty, przedmioty, ale wartości zmysłowe. Rozpoznaje wartości etyczne, kryteria dobra i zła. Rozpoznaje również siebie jako istotę religijną, zdolną do współdziałania z Bogiem. Nasza wiara jest osadzona we wspólnocie ludu Bożego.
6. Ale dlaczego Bóg się ukrywa?

Objawienie się Boga na ziemi łączy się z jego uczłowieczeniem. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. On naprawdę stał się człowiekiem, narodził się z Dziewicy. Pan Jezus powiedział do Apostołów ,,Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Bóg jest tam, gdzie żyjemy i poruszamy się.
7. Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, ponieważ jest Bogiem- Człowiekiem. On żył, umarł, zmartwychwstał. Dał początek nowemu stworzeniu. On jest centrum wiary i życia Kościoła. Skład Apostolski jest wyrazem wiary Kościoła. W encyklice o „Odkupicielu człowieka” Papież tajemnicę Odkupienia ukazuje oczami wielkiej odnowy człowieka i wszystkiego, co ludzkie.
8. Bóg, który zbawia.

Historia zbawienia to najgłębszy sens tajemnicy odkupienia. Bóg był i jest stale obecny. Należy w życiu postępować tak, by nie eliminować Boga. Bóg interesuje się nami i światem. On nas prowadzi drogą wiodąca do zbawienia.
9. Zbawienie w centrum dziejów ludzkości

Historia zbawienia nie jest skomplikowana. Należy ją rozpatrywać na podstawie słów Chrystusa skierowanych do Nikodema „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby człowiek nie zginął”.
Świat nie jest zdolny wyzwolić człowieka bez śmierci i bez cierpienia. Syn Boży przyszedł na świat, aby nas zbawić.
10. Bóg jest Miłością, ale dlaczego tyle zła?

Bóg jest wszechmocny. Bóg jest Mądrością i Miłością. Dzieli los człowieka i uczestniczy w jego losie.
Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Uczynił go mądrym i wolnym.
11. Bezsilność Boga…?

Całe swoje życie powinniśmy budować na prawdzie. Bóg jest po stronie cierpiących. Wymiar Boski i wymiar ludzki spotykają się ze sobą i uzupełniają. Droga Dobrej Nowiny prowadzi przez Drogę Golgoty. Bóg zbawia człowieka przez Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie.
12. Co to znaczy zbawić?

Zbawić to znaczy wyzwolić od zła, zniewolenia, wyzysku, niesprawiedliwości.
Śmierć nie jest złem, skoro po niej przychodzi zmartwychwstanie. Złem jest odrzucenie Boga przez człowieka.
Tylko Bóg zbawia ludzkość w Chrystusie. Życiem wiecznym jest szczęśliwość, która pochodzi ze zjednoczenia z Bogiem. Gdy człowiek pozna Boga twarzą w twarz dotnie pełni dobra. Bóg jest pełnią życia wiecznego.
Według Ewangelii świętego Mateusza zmartwychwstanie ma poprzedzić sąd ostateczny. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Kościół jest żywym ciałem Chrystusa.
13. Dlaczego tyle religii?

Pan Bóg dopuścił wiele religii, ale one wszystkie mają „wspólny trzon i wspólny korzeń”. Stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich określa Sobór Watykański. Dokument soborowy mówi ,,Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają początek, ponieważ Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi, jeden także mają cel ostateczny, Boga, którego Opatrzność oraz świadectwo dobroci zbawienne zmysły rozciągają się na wszystkich”. Sobór Watykański II zdaje sobie sprawę z różnych trudności. Przypomina, że „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte”. Duch Święty działa poza organizmem Kościoła. Papież o tym przekonał się wielokrotnie odwiedzając kraje Dalekiego Wschodu. Chrystus przyszedł na świat do wszystkich ludzi i chce zbawić wszystkich.
14. Budda?

Coraz więcej ludzi na zachodzie fascy

W tej chwili widzisz 50% opracowania

Streszczenie

,, Przekroczyć próg nadziei „- Jan Paweł II streszczenie

W książce ,, Przekroczyć próg nadziei „- Jan Paweł II udzielił odpowiedzi na pytania włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego.

1. Papież- wyzwanie i tajemnica.
Papież jest Głową Kościoła, Namiestnikiem Jezusa Chrystusa. Nazywają go Ojcem Świętym, ŚWIĄTOBLIWOŚCIĄ.

2. Modlić się- jak i dlaczego?
Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest dziełem Jego chwały. Rozmowa ma wtedy głęboki sens, gdy prowadzi ją Duch święty.

3. Modlitwa Namiestnika Chrystusowego.
Papież modli się tak, jak mu Duch Święty pozwala. Przedmiotem modlitwy Papieża są problemy współczesnych ludzi, ich radości i smutki, problemy całego świata.

4. Czy Bóg naprawdę istnieje?
Każdy chrześcijanin wierzy, że Bóg naprawdę istnieje. Wiara jest Bożą łaską, jest darem.

5. Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?
Człowiek nie tylko poznaje barwy, kształty, przedmioty, ale wartości zmysłowe. Rozpoznaje wartości etyczne, kryteria dobra i zła. Cały świat jest obrazem Boga.

6. Ale dlaczego Bóg się ukrywa?
Bóg widoczny jest na ziemi w całym stworzeniu. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. On naprawdę stał się człowiekiem, narodził się z Dziewicy.

7. Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, ponieważ jest Bogiem- Człowiekiem. On żył, umarł, zmartwychwstał.

8. Bóg, który zbawia.
Historia zbawienia to najgłębszy sens tajemnicy odkupienia. Bóg był i jest stale obecny.

9. Zbawienie w centrum dziejów ludzkości
Historia zbawienia nie jest skomplikowana. Należy ją rozpatrywać na kanwie słów Chrystusa skierowanych do Nikodema ,,Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby człowiek nie zginął”.

10. Bóg jest Miłością, ale dlaczego tyle zła?
Bóg jest wszechmocny. Bóg jest Mądrością i Miłością. Dzieli los człowieka i uczestniczy w jego losie.

11. Bezsilność Boga…?
Całe swoje życie powinniśmy budować na prawdzie. Bóg jest po stronie cierpiących.

12. Co to znaczy zbawić?
Zbawić to znaczy wyzwolić od zła, zniewolenia, wyzysku, niesprawiedliwości.
Złem jest odrzucenie Boga przez człowieka.

13. Dlaczego tyle religii?
Pan Bóg dopuścił wiele religii, ale one wszystkie mają ,,wspólny trzon i wspólny korzeń”. Stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich określa Sobór Watykański II.

14. Budda?
Coraz więcej ludzi na zachodzie fascynuje się buddyzmem. Budda ma przeświadczenie, że świat jest zły, jest źródłem cierpienia dla człowieka. Żeby wyzwolić się od zła, trzeba wyzwolić się od tego świata.

15. Mahomet?
Kościół z szacunkiem patrzy na Mahometan. Każdy, kto czyta Koran szuka potwierdzenia Bożego Objawienia, ale Bóg Koranu jest tylko Majestatem.

16. Synagoga w Wadowicach.
Jan Paweł II wspomina tutaj szkołę podstawową w Wadowicach, do której uczęszczali żydowscy chłopcy. Papież wraca pamięcią do okresu pobytu w Krakowie. Na Kazimierzu było kilkadziesiąt synagog. Jako arcybiskup Krakowa spotykał się ze społecznością żydowską.
Przy okazji podróży apostolskich Papież spotyka się z przedstawicielami różnych wspólnot.

17. W trzecie tysiąclecie – jako mniejszość.
Papież wyjaśnia tą sprawę z punktu widzenia Ewangelii. ,,Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.

18. Wyzwania nowej ew

W tej chwili widzisz 50% opracowania

Plan wydarzeń

,, Przekroczyć próg nadziei „- Jan Paweł II

PLAN WYDARZEŃ

I Papież – wyzwanie i tajemnica.
1. Rola Papieża w Kościele.
2. Nie lękajcie się.
3. Chrystus sakramentem niewidzialnego Boga.
4 .Powierzenie św. Piotrowi wielkiej misji.
5. Papież Namiestnikiem Chrystusa.

II Modlić się- jak i dlaczego?
1.Modlitwa rozmową z Bogiem.

III Modlitwa Namiestnika Chrystusowego.
1. Rola Ducha Świętego .
2. Przedmiot modlitwy Papieża.

IV Czy Bóg naprawdę istnieje?
1. Wiara jako Boża łaska.

V Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?
1.Kryteria dobra i zła.
2. Człowiek obrazem Boga.

VI Ale dlaczego Bóg się ukrywa?
1. Bóg a stworzenie świata.
2. Objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie.

VII Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?
1.Jezus Chrystus Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.,

VIII Bóg, który zbawia.
1.Historia zbawienia.
2. Obecność Boga w historii świata.

IX Zbawienie w centrum dziejów ludzkości.
1. Jezus Chrystus Zbawicielem świata.

X Bóg jest Miłością, ale dlaczego tyle zła?
1. Bóg Mądrością i Miłością.
2. Wszechmoc Boga.

XI Bezsilność Boga…?
1. Wartość prawdy.
2. Bóg a cierpienie.

XII Co to znaczy zbawić?
1. Wyzwolenie od zła, zniewolenia, wyzysku,
2. Zło odrzuceniem Boga przez człowieka.

XIII Dlaczego tyle religii?
1. Ku jedności religii.
2. Dialog a Sobór Watykański II.

XIV Budda?
1. Buddyzm- spojrzenie na świat.

XV Mahomet?
1. Bóg Koranu jako Majestat.

XVI Synagoga w Wadowicach.
1. Dzieciństwo Karola Wojtyły.
2. Pobyt biskupa w Krakowie.
3. Podróże apostolskie J

W tej chwili widzisz 50% opracowania

Geneza utworu i gatunek

Geneza:
,,Przekroczyć próg nadziei” to zbiór odpowiedzi Jana Pawła II na pytania włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego. Wywiad miał odbywać się w telewizji, jednak z powodu natłoku obowiązków Jan Paweł II odwołał to. Papież miał zaplanowaną podróż do diecezji włoskich Arezzio i Asti. Na wrzesień przewidziana była pierwsza wizyta cesarza Japonii w Stolicy Piotrowej. Dodatkowo miała odbyć się podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii. Tradycją Jana Pawła II była konieczność nauczenia się ję

W tej chwili widzisz 50% opracowania
Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: