Pamięć i tożsamość - Opracowanie

„Pamięć i tożsamość” to utwór, który powstał po spotkaniu Jana Pawła II z księdzem J. Tischnerem i K. Michalskim, którzy byli przedstawicielami i założycielami Instytutu Nauki o Człowieku w Austrii. Przeprowadzili oni wspólnie wiele rozmów, w czasie których analizowali przede wszystkim nazizm i komunizm. Treść rozmów Jan Paweł Ii zapisywał, a następnie wykorzystał do stworzenia książki, w której poruszał także takie kwestie jak wolność, demokracja czy ojczyzna. Pisząc książkę Jan Paweł II posłużył się formą konwersacji, a przed każdym rozdziałem znajdują się dodatkowo pytania, które zostały tam umieszczone przez redaktorów książki. Utwór ukazał się drukiem w 2005 roku, niedługo przed śmiercią papieża. W utworze znalazły się zagadnienia związane z problemem przynależności do danego narodu, a także wartościami duchowymi. Papież twierdzi, że człowiek może odnaleźć swoją duchową tożsamość jedynie dzięki temu, że będzie pamiętał o tym, co już minęło. Taką pamięć może zagwarantować przede wszystkim Kościół, który za pośrednictwem Eucharystii przypominać o misji Chrystusa, dzięki czemu każdy chrześcijanin może odnaleźć własną, duchową tożsamość. Podstawowym tematem poruszanym w utworze jest człowiek, który szuka swojej narodowej tożsamości, który poszukuje swojego miejsca w życiu. Jan Paweł II porusza również kwestie nazizmu i komunizmu, a historię narodów postrzega jako drogę, która prowadzi do zbawienia. Stara się pokazać zagrożenia, które wiążą się z intensywnym rozwojem cywilizacji, a także z zachodzącymi przemianami kulturowymi. Za przyczynę pojawiających się problemów uważa przede wszystkim upadek moralności. Istotne znaczenie według Jana Pawła II ma także wolności i problem odpowiedzialności za nią. Papież stara się także zdefiniować, czym jest ojczyzna. Uważa, że należy ją postrzegać jako zbiór dóbr, które zostały nam przekazane przez wcześniejsze pokolenia. Ojczyzna stanowi dziedzictwo oraz jest stanem posiadania określonych wartości. Ojczyznę można utożsamić z matką, która jest oparciem dla swoich dzieci i troszczy się o nie. Ojczyznę można rozumieć również jako dziedzictwo Boga, które przekazał ludziom za pośrednictwem swojego syna. Dzięki temu ojczyzna otrzymała wieczny wymiar i posiada związek z chrześcijańską kulturą. Jan Paweł II dokonał też definicji innych pojęć. Zło należy rozumieć jako brak czegoś dobrego, natomiast wolność to możliwość swobodnego działania, używania własnej woli. Wolność jednostek ma związek z wolą społeczeństw. Niestety, obecnie ludzie coraz rzadziej nie czują się odpowiedzialni za dokonywane przez siebie wybory. Także patriotyzm jest istotną wartością moralną. Oznacza on przywiązanie i szacunek do wszystkiego, co wiąże się z ojczyzną. Są to więc dobro kraju, tradycje, język, dzieła wielkich Polaków. Ostatnia część utworu została poświęcona zamachowi, który miał miejsce w 1981 roku. Utwór Jana Pawła II to dzieło, które przekazuje czytelnikom uniwersalne wartości. Pozwala zrozumieć to, co w życiu jest najważniejsze, wskazuje podstawowe wartości. Uczy miłości i przebaczenia.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia: