Baner-og-lny-306x810-1-min

Bezokolicznik

Podstawowe informacje na temat czasownika- Czasownik służy do opisywania czynności. Pytania, na które odpowiada, to: co robi? co się z nim dzieje?  – Czasownik odmienia się przez osoby i liczby, rodzaje, czasy a także przez strony i tryby. – Występuje pięć rodzajów, przez które odmienia się czasownik: męski, żeński, nijaki, męskoosobowy i niemęskoosobowy. – Czasy dzielimy na przeszły, teraźniejszy i przyszły. Wyróżniamy czas przyszły prosty oraz czas przyszły złożony (np. „przemówię” / „będę przemawiał”). Obie formy są poprawne. – Czasownik występuje w aspekcie dokonanym lub niedokonanym (por. „zrobiłem” i „robiłem”). – Istnieją trzy tryby: oznajmujący („poszedł”), przypuszczający („poszedłby”) oraz rozkazujący („niech pójdzie”). – Czasownik występuje także w stronach: czynnej („On podjął decyzję”), biernej („Decyzja została podjęta przez niego”) i zwrotnej („On się myje”).Nieosobowe formy czasownika- Czasownik może przyjmować zarówno formy osobowe, jak i formy nieosobowe. – Nieosobowe formy czasownika to bezokolicznik, formy zakończone na „no-„, „to-” oraz imiesłowy. 
– Imiesłowy dzielą się na przymiotnikowe i przysłówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe to czynne (zakończone na „ący-„, „-ąca”, „-ące”) oraz bierne („-ny”, „-na”, „-ne”, „-ty”, „-ta”, „-te”). Imiesłowy przysłówkowe dzielą się zaś na współczesne („-ąc”) oraz uprzednie („-łszy”, „-wszy”). Bezokolicznik- Bezokolicznik to nieosobowa forma czasownika. – Określa on czynność lub stan, zazwyczaj bez określania rodzaju, czasu, liczby, osoby, trybu, strony i aspektu. – Nie jest to warunek konieczny – w niektórych językach występują takie bezokoliczniki, które wyrażają czas czy stronę. – W zdaniach bezokolicznik uzupełnia treść czasowników fazowych oraz konstrukcji modalnych. Na przykład w języku angielskim po zastosowaniu czasu Future Simple i słówka „will” musimy użyć bezokolicznika: „I will go to the cinema.”. W tym przypadku „go” – „iść” musiało zostać użyte w formie bezokolicznika, w celu uzupełnienia konstrukcji zdania. W niektórych językach, jak łacina, występują złożone konstrukcje bezokolicznikowe. – W języku polskim bezokolicznik wyraża aspekt dokonany bądź niedokonany, np. „robić” wyraża aspekt niedokonany, ponieważ podmiot ciągle wykonuje daną czynność. Choć nie możemy podać więcej informacji, wiemy, czy czynność została wykonana, czy nie. – Bezokoliczniki mogą kończyć się na „-c” bądź, częściej, „-ć”. – Czasowniki w formie osobowej można przekształcić w bezokoliczniki. – To, jak będzie wyglądać forma bezosobowa czasownika, zależy od jego formy osobowej:          .a) Bezokolicznik będzie kończył się na „-ić”, „-yć”, „-uć”, kiedy forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego kończy się na „-ił”, „-ył”, „-uł”, np. „robił” zmienia się w „robić”, „tłumaczył” w „tłumaczyć”, a „ukuł” w „ukłuć”. Zdania zawierające przykłady bezokoliczników: Nie wiedział, co ma robić.Nie miał już siły tłumaczyć całej arytmetyki po raz kolejny.Musiała uważać, żeby się nie ukłuć.W powyższych przykładach bezokolicznik został zastosowany jako uzupełnienie informacji wyrażanych przez czasowniki w formie osobowej. b) Jeżeli czasownik formy trzeciej osoby liczby mnogiej kończy się na „-eli”, „-eły”, bezokolicznik będzie zakończony na „-eć”, na przykład: „mieli” – „mieć”. c) Czasownik zakończony na „-ali”, „-ały”, w formie bezokolicznika będzie kończył się na „-ać”, na przykład: „malowali” – „malować”, „biegały” – „biegać”. Przykładowe zdania:One nie lubiły biegać. On potrafił świetnie malować.d) Bezokolicznik będzie kończył się na „-ąć”, jeżeli forma trzeciej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego kończy się na „-ęli” bądź „-ęły”, na przykład: „zaczęły” – „zacząć”, „mignęli” – „mignąć”. Przykładowe zdania z tymi bezokolicznikami: Nie wiedziałem, kiedy mam zacząć mówić. Nie zdążyła mignąć światłem, więc źle odczytał sygnał.e) Jeżeli temat czasownika kończy się na „s”, „t”, „d” lub „dz”, bezokolicznik będzie kończył się na      „-ść”, na przykład słowo „niosę” w bezokoliczniku brzmi „nieść”. Zdanie z wykorzystaniem tego bezokolicznika: Nieść takie brzemię nie jest łatwo.f) Gdy temat czasownika kończy się na „z”, jego bezosobowa forma będzie zakończona na „-źć”, na przykład „gryzę” zamieni się w „gryźć”. Słowa tego użyć można w zdaniu: Ciastka, które przygotował, były tak twarde, że trudno je było gryźć. g) Jeśli temat czasownika kończy się na „k” bądź „g”, jego bezokolicznik będzie kończył się na „-c”., na przykład „wlok�

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!